بررسی تاثیر میزان حفاظت کاتـدی بر خـوردگی فـولاد API X52 در زیر پوشش جدا شده

بررسی تاثیر میزان حفاظت کاتـدی بر خـوردگی فـولاد API X52 در زیر پوشش جدا شده

تاریخ انتشار: یكشنبه، 28 شهریور 1395، 11:06
823

در این پژوهش به بررسی تاثیر میزان پتانسیل حفاظت کاتدی اعمالی، بر خوردگی در زیر پوشش جدا شده از سطح فولاد خط لوله API-X52 پرداخته شده‌است. بدین منظور تجهیز آزمایشگاهی که بتواند تاثیر میزان حفاظت کاتدی بر خوردگی فولاد خط لوله در شرایط اعمال پتانسیل‌های مختلف حفاظت کاتدی در زیر پوشش جدا شده شبیه سازی کند، ساخته شد. سپس در محلول شبیه سازی شده خاک C2 (که محلولی با pH نزدیک به خنثی است که گاز 5%CO2/N2 در آن دمیده شده‌است) کوپن‌هایی از جنس فولاد خط لوله X52 در زیر پوشش جدا شده قرارداده شدند. نتایج نشان داد که به طور کلی با افزایش میزان پتانسیل حفاظت کاتدی، عمق حفاظت در زیر پوشش بلند شده افزایش و نرخ خوردگی کاهش می‌یابد. تغییرات pH در زیر پوشش جدا شده تابعی از مقدار پتانسیل حفاظت، و همچنین فاصله از دهانه پوشش جدا شده بود. میزان پتانسیل حفاظتی در زیر پوشش با گذشت زمان افزایش جزئی از خود نشان داد. بر خلاف روند کلی و مورد انتظار، نرخ خوردگی در پتانسیل حفاظت -750mv VSCE در زیر پوشش جدا شده در برخی از نقاط بیشتر از حالت پتانسیل مدار باز بود. این امر با توجه به اسیدی‌تر بودن محلول به طور موضعی در زیر پوشش جدا شده در این نقاط قابل توجیه بود. تصاویر میکروسکوپی در تطابق با نتایج تغییرات وزنی بودند و وقوع خوردگی موضعی و یکنواخت در زیر پوشش جدا شده را نشان دادند.

*اسلامی، عبدالمجید - استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان فاتحی، علی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان گلعذار، محمدعلی - استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان کاویان، امین - کارشناس شرکت گاز استان اصفهان طاوسی، سید داوود - کارشناس شرکت گاز استان اصفهان رئیسی، کیوان - استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
کلمات کلیدی: پوشش جدا شده، حفاظت کاتدی، خوردگی، فولاد خط لوله.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات