مطالعه مقایسه ای رفتار اکسایش سوپرآلیاژ اینکونل 738 و روکش لیزری NiCrAlY در دمای 1200 درجه سانتیگراد

مطالعه مقایسه ای رفتار اکسایش سوپرآلیاژ اینکونل 738 و روکش لیزری NiCrAlY در دمای 1200 درجه سانتیگراد

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 25 اسفند 1395، 10:34
564

سوپرآلیاژ اینکونل 738 بطورگسترده ای در قطعات مسیرداغ توربین‌های گازی مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعات مسیرداغ تحت شرایط اکسایش شدید در دماهای بالا قرار گرفته و در نتیجه طول عمر کاری آنها بطور چشمگیری کاهش می یابد. با در نظر گرفتن این مشکل، پوشش‌های NiCrAlY بطور موثری می توانند به منظور حفاظت از این قطعات مسیرداغ مورد استفاده قرار گیرند. در این پژوهش از فرایند روکش کاری لیزری برای پوشش دهی آلیاژ NiCrAlY روی سطح زیرلایه اینکونل 738 جهت بهبود مقاومت به اکسایش دما بالا استفاده شد. به منظور مقایسه رفتار اکسایشی، زیرلایه اینکونل 738 و روکش لیزری NiCrAlY جداشده از زیرلایه، به صورت مجزا تحت آزمون اکسایش دردمای 1200 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. روکش کاری لیزری با آلیاژ NiCrAlY منجر به تشکیل ساختار دندریتی هیپویوتکتیک γ/β شد. همچنین، نتایج آزمون‌های اکسایش نشان داد که مقاومت به اکسایش روکش لیزری بطورقابل توجهی بهتر از زیرلایه اینکونل 738 بوده و این روکش می توانند انتخابی کارامد برای حفاظت از قطعات مسیر داغ از جنس سوپرآلیاژ اینکونل 738 باشد.

* برکت، سید مسعود - دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران انصاری، محمد - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران شجاع‌رضوی، رضا - دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران گردانی، غلامرضا - دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران احمدی بنی، احمد - دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران
کلمات کلیدی: سوپرآلیاژ اینکونل 738؛ اکسایش؛ پوشش NiCrAlY؛ روکش کاری لیزری