بررسی اثر تنش بر ترک خوردگی صفحات فولاد زنگ نزن 304 مبدل آمین مورد استفاده در واحد شیرین سازی گاز طبیعی

بررسی اثر تنش بر ترک خوردگی صفحات فولاد زنگ نزن 304 مبدل آمین مورد استفاده در واحد شیرین سازی گاز طبیعی

تاریخ انتشار: یكشنبه، 4 تیر 1396، 21:53
122

چکیده مبدل آمین یکی از تجهیزات مهم در صنایع پتروشیمی خصوصاً فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی توسط محلول آمین می‌باشد. این تجهیز در بین برج‌های جذب و دفع قرار می‌گیرد و در بازیافت آمین و جداسازی گازهای اسیدی جذب‌شده نقش مؤثری دارد. در تحقیق پیش رو ترک‌خوردگی و نشتی یک مبدل آمین صفحه‌ای از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 بررسی شد. در راستای تعیین علل تخریب، آزمون‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی بر روی نمونه‌ای از صفحه مبدل انجام شد. همچنین محلول آمین و گسکت‌های مورداستفاده جهت آب‌بندی صفحات نیز آنالیز شدند. پس از ارزیابی‌های اولیه میکرو ترک‌هایی در دو سمت صفحه مبدل مشاهده شد. محل قرارگیری میکرو ترک‌ها معمولاً در قوس‌ها با بیشترین انحنا بود. همچنین بررسی‌های میکروسکوپی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح ورق آثار خوردگی بین‌دانه‌ای را نشان داد که شدت آن در زیر محل قرارگیری گسکت‌ها بیشتر از سایر نقاط بود. طبق آنالیز شیمیایی انجام‌شده بر روی محلول آمین، این محلول حاوی فرمات تا 3 برابر حد پذیرفته‌شده می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند عمده دلیل ترک‌خوردگی، خوردگی بین‌دانه‌ای توأم با تنش در اثر وجود مقدار بالای یون فرمات در محلول آمین و تمرکز تنش در محل گسکت‌ها می‌باشد که با انجام آزمون‌های تکمیلی نظیر خوردگی تنشی توسط U-bend تأیید شد.

* پناهی، حسن - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان اسلامی، عبدالمجید - استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان گلعذار، محمدعلی - استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
کلمات کلیدی: ترک خوردگی، خوردگی بین دانه ای، شیرین سازی گاز طبیعی، مبدل آمین