بررسی رفتار خوردگی تنشی جوش فولاد خط لولهAPI-X70  در شرایط شبیه سازی شده خاک

بررسی رفتار خوردگی تنشی جوش فولاد خط لولهAPI-X70 در شرایط شبیه سازی شده خاک

تاریخ انتشار: دوشنبه، 2 مرداد 1396، 10:39
1318

در پژوهش حاضر به بررسی اثر حرارت ورودی فرآیند جوشکاری قوسی با الکترود روکش دار (SMAW) بر رفتار خوردگی تنشی جوش فولاد خط لوله API-X70 پرداخته شده است. برای این منظور، آلیاژ مذکور با سه نرخ حرارت‌های ورودی کم، متوسط و بالا جوشکاری شد. ریز ساختار نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت. حساسیت به خوردگی تنشی توسط آزمون کرنش با نرخ آهسته(SSRT) در شریط پتانسیل آزاد خوردگی در محلول شبیه سازی شده خاک C2 با pH نزدیک به خنثی مورد ارزیابی قرار گرفت. از میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت بررسی سطوح و مقاطع شکست نمونه‌ها استفاده گردید. خوردگی مناطق مختلف جوش با استفاده از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش حرارت ورودی استحکام و سختی کاهش یافته، منطقه متاثر از حرارت(HAZ) بزرگتر شده و اندازه دانه افزایش می یابد. نتایج آزمون SSRT نشان داد که با افزایش حرارت ورودی حساسیت به SCC کاهش می یابد. تصاویر SEM بدست آمده از سطوح شکست تایید کننده شکست ترد نمونه‌های تحت آزمون در محیط خورنده بود. همچنین مشاهده شد که ترک‌های ایجاد شده به صورت درون دانه ای رشد می کنند.آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نشان داد که کمترین میزان نرخ انحلال آندی مربوط به نمونه جوشکاری شده با حرارت ورودی بالاتر است. در کل نتایج به دست آمده بیانگر کاهش حساسیت به SCC با افزایش حرارت ورودی به دلیل کاهش مناطق حساس به شروع و رشد ترک SCC است.

* اسلامی، عبدالمجید - استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان صادقی، رضا - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان اشرفی، علی - استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان گرجی، حمیدرضا - کارشناسی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
کلمات کلیدی: جوشکاری، خط لوله، حرارت ورودی، API-X70، خوردگی تنشی