اثر ترکیب درصدهای مختلف نانو صفحات گرافیت عامل دار بر افزایش کارایی  مقاومت به خوردگی پوشش‌های اپوکسی غنی از روی

اثر ترکیب درصدهای مختلف نانو صفحات گرافیت عامل دار بر افزایش کارایی مقاومت به خوردگی پوشش‌های اپوکسی غنی از روی

تاریخ انتشار: شنبه، 23 دی 1396، 15:55
259

در این تحقیق اثر نانوصفحات گرافیت عامل دار (FGNP) در بهبود عملکرد حفاظت از خوردگی پوشش اپوکسی غنی از روی (ZRP) در ترکیب درصد‌های مختلف از روی و همچنین FGNP بررسی شد. تصاویر TEM و SEM، آزمون‌های مه نمکی، امپدانس الکتروشیمیایی، تست چسبندگی Pull-off و تست جدایش کاتدیک برای بررسی خواص پوشش‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که FGNP قادر به افزایش دوره حفاظت کاتدیک از 14 روز به 42 روز است و همچنین به دلیل ساختار صفحه ای و آرایش منظم در نانوپوشش قادر به افزایش دوره دوم حفاظت (سدی –فیزیکی) در پوشش ZRP است. همچنین نتایج تست چسبندگی نشان داد که FGNP اثر قابل توجهی در افزایش چسبندگی پوشش ZRP دارد و قادر است در طولانی مدت با محدود کردن غلظت OH- در زیرلایه نانوپوشش میزان مقاومت به جدایش کاتدیک را در ZRP به میزان قابل توجهی افزایش و در نتیجه طول عمر مفید این پوشش را افزایش دهد. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، بهترین خواص در نانوپوشش ZRP (سری 75% از پودر روی) حاوی 0/75 درصد از FGNP بدست آمد.

* محمدی، سمیه - استادیار، گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان
کلمات کلیدی: نانوصفحات گرافیت عامل دار، پوشش غنی از روی، چسبندگی، جدایش کاتدیک