اثر پوشش‌های نانوکامپوزیتی تیتانیا-نانولوله‌های هالویزیت بر رفتار خوردگی زیرلایه فولاد زنگ نزن L316  در محلول رینگر

اثر پوشش‌های نانوکامپوزیتی تیتانیا-نانولوله‌های هالویزیت بر رفتار خوردگی زیرلایه فولاد زنگ نزن L316 در محلول رینگر

تاریخ انتشار: سه شنبه، 26 دی 1396، 19:14
328

پوشش‌های نانوکامپوزیتی تیتانیا-نانولوله‌های هالویزیت (HNTs) با استفاده از روش رسوب نشانی الکتروفورتیک (EPD) روی فولاد زنگ نزن L316 رسوب داده شدند. از سوسپانسیون‌های دوجزئی ذرات تیتانیا و HNTs (غلظت کل ذرات g/l10 و نسبت‌های مختلف تیتانیا: HNTs) در اتانول حاوی g/l5/0 پلی اتیلن ایمین (PEI) به عنوان پخش کننده برای EPD استفاده شد. EPD در V60 و زمان‌های 10 و s60 با استفاده از سل دو الکترودی اجرا شد. پوشش‌ها در کوره خلأ و در دمای ˚C700 به مدت 1 ساعت سینتر شدند. آنالیزهای ریزساختاری، نقشه برداری عنصری و EDX بر روی نمونه‌ها با استفاده از SEM انجام شد. مشاهده شد که HNTs باعث تقویت ریزساختار پوشش و جلوگیری از ترک خوردن پوشش‌های رسوب داده شده از سوسپانسیون‌های حاویwt% 25

* شهرابی فراهانی، تقی - استاد گروه خوردگی، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران فرخی راد، مرتضی - استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز محمد علیپور، مهرداد - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خوردگی، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
کلمات کلیدی: خوردگی؛ پوشش؛ نانوکامپوزیت تیتانیا/ نانولوله‌های هالویزیت (HNTs)؛ رسوب نشانی الکتروفورتیک (EPD)؛ فولاد زنگ نزن L316،