بررسی اثر ضدخوردگی صمغ عربی بر خوردگی آلومینیوم در محیط قلیایی

بررسی اثر ضدخوردگی صمغ عربی بر خوردگی آلومینیوم در محیط قلیایی

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 27 دی 1396، 14:59
211

یکی از مهم‌ترین کاربردهای آلومینیوم، باتری‌های قلیایی می‌باشد. مهمترین مانع در این‌گونه کاربردها، سرعت بالای خوردگی آن می-باشد. پژوهش حاضر راهبردی برای غلبه بر مسئله خوردگی خودبه‌خودی آلومینیوم با استفاده از یک بازدارنده ارزان، بی‌خطر و دوست-دار محیط زیست می‌باشد. در این پژوهش اثر بازداری صمغ عربی (Gum Arabic (GA)) بر خوردگی آلومینیوم در محلول M KOH 4 با آزمون‌های تولید هیدروژن، پتانسیل مدار باز و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و آنالیز سطح مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات نشان می‌دهند که GA از خوردگی آلومینیوم در محیط قلیایی ممانعت می‌کند و بهره‌وری بازداری با افزایش غلظت GA، افزایش می‌یابد. بر اساس اطلاعات به دست آمده مولکول‌های GA به دلیل داشتن تعداد قابل توجهی گروه‌های قطبی در ساختارشان با جذب سطحی روی آلومینیوم، سطح آن را مسدود کرده و مانع از خوردگی آن می‌شوند. نتایج SEM و EDAX نشان می‌دهند که در حضور GA میزان خوردگی به وضوح کاهش یافته ولایه محافظتی پایداری سطح آلومینیوم را می‌پوشاند. نمودارهای پلاریزاسیون هم بیانگر این هستند که مکانیسم حفاظت GA به‌صورت بازدارنده مختلط می‌باشد.

* سویزی، محمد‌رضا - دانشکده شیمی، دانشگاه صنعی مالک اشتر، تهران، ایران عباسی، رباب - دانشکده شیمی، دانشگاه صنعی مالک اشتر، تهران، ایران
کلمات کلیدی: آلومینیوم، صمغ عربی، خوردگی، بازدارنده، روش‌های الکتروشیمیایی؛