بررسی خوردگی در فولاد خط لوله جوشکاری شده در زیر پوشش جدا شده تحت حفاظت کاتدی

بررسی خوردگی در فولاد خط لوله جوشکاری شده در زیر پوشش جدا شده تحت حفاظت کاتدی

تاریخ انتشار: سه شنبه، 28 فروردین 1397، 13:23
1804

چنانچه پوشش نواری از سطح فولاد خط لوله جدا شود، محیطی مستعد برای خوردگی در زیر آن بوجود می‌آید. پوشش‌های جدا شده معمولا از نوع نواری (پلی‌اتیلنی) بوده و می-توانند در زوایا و اشکال مختلف از سطح فولاد خط لوله جدا شوند. علی‌رغم تحقیقات گسترده در زمینه خوردگی در زیر پوشش‌های جدا شده، تحقیقات خاصی در رابطه با خوردگی خط جوش فولاد خط لوله در زیر پوشش جدا شده و بررسی تاثیر حفاظت کاتدی انجام نشده است. لذا در این تحقیق با در نظر گرفتن وجود حفاظت کاتدی در محیط شبیه سازی شده خاک، تاثیر جدایش پوشش بر خوردگی خط جوش و شرایط الکتروشیمیایی در زیر پوشش جدا شده بررسی شده است. نتایج نشان داد به دلیل افزایش خوردگی و تولید یون‌های Fe2+، غلظت یون‌های H+ در محلول افزایش، و pH با فاصله از دهانه باز پوشش جدا شده کاهش یافته است. همچنین بیشترین میزان خوردگی حفره‌ای در زیر پوشش جدا شده در نمونه‌هایی با فاصله‌ی 8- 12 سانتی‌متری از دهانه‌ی پوشش که دارای پتانسیل حفاظتی mVSCE 750- الی mVSCE 810- بودند، مشاهده شد. در نمونه‌های حاوی خط جوش علی رغم عدم تفاوت چندان در تغییرات پتانسیل و pH نسبت به نمونه‌های بدنه، خط جوش فولاد خط لوله به دلیل تشکیل پیل‌های گالوانیکی موضعی تشکیل شده، نرخ خوردگی بالاتری نسبت به بدنه‌ی فولاد از خود نشان داد. همچنین تغییرات شدت جریان جوشکاری در جوشکاری فولادهای مشابه و غیر مشابه فقط نرخ خوردگی را تغییر داد و تاثیری بر مورفولوژی سطح خورده شده فولاد خط لوله در زیر پوشش جدا شده نداشت.

* اسلامی، عبدالمجید - استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان اشعری، روزبه - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان شمعانیان، مرتضی - استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
کلمات کلیدی: خوردگی، فولاد خط لوله، جوش، پوشش جدا شده، حفاظت کاتدی