فصلنامه زنگ ـ شماره 62 ـ پاییز 1394

فصلنامه زنگ ـ شماره 62 ـ پاییز 1394

تاریخ انتشار: جمعه، 13 آذر 1394، 13:22
1145

شصت و دومین شماره مجله علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران منتشر شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دكتر جابر نشاطی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین □ مقاله‌ها ـ تاثیر سرعت چرخش پین بر رفتار خوردگی مس خالص جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی ـ بررسی خورندگی آب در خط خروجی از تجهیز نمك‌زدا دریک واحد بهره‌برداری و ارائه راهكارهای مناسب جهت كنترل آن ـ بررسی علل خوردگی و واماندگی در پره‌های متحرک (AISI Custom 450) کمپرسور توربین گازی □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ فهرست مقاله‌های مجله MP □ بیشتر بدانیم ـ مدیریت خوردگی ـ پایش خوردگی ـ پوشش ـ پرونده ویژه ـ خوردگی در صنایع □ اخبار انجمن ـ کارگاه‌های آموزشی کنگره ـ اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران ـ فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران ـ تقویم آموزشی ـ فراخوان و گزارش

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر جلد مجله زنگ شماره 62
تصویر جلد مجله زنگ شماره 62
سخن آغازین مجله زنگ شماره 62
سخن آغازین مجله زنگ شماره 62
‹صفحه قبل    صفحه بعد›