فصلنامه زنگ ـ شماره 63ـ زمستان1394

فصلنامه زنگ ـ شماره 63ـ زمستان1394

تاریخ انتشار: شنبه، 25 اردیبهشت 1395، 15:49
1277

شصت و سومین شماره مجله علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران آماده انتشار شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دكتر جابر نشاطی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین □ مقاله‌ها ـ تاثیر دمای آستنیته بر مقاومت به خوردگی فولاد 4.5Cr–2W–0.25V–0.1C ـ بررسی رفتار الکتروشیمیایی و طول عمر آندهای MMO و مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ فهرست مقاله‌های مجله MP □ بیشتر بدانیم ـ پایش خوردگی ـ پوشش ـ خوردگی در صنایع □ اخبار انجمن ـ آموزش ـ اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران ـ فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران ـ فراخوان و گزارش ـ اعضاء جدید انجمن آماده‌سازی این شماره از مجله خیلی به طول انجامید. در جمع آوری و داوری مقاله‌ها و مطالب، ملاحظات علمی و اندیشه در دستور کار انجمن می‌باشد. برای دست‌یابی به یک واژه و جمله درست، گاهی چند بار جمله بندی‌ها عوض می‌شود، و این کارها چقدر وقت گیر هستند و البته اجتناب ناپذیر. برای جلوگیری از خطاهای علمی و ادبی از دوستان و داوران بسیاری کمک گرفته می‌شود و آن‌ها نیز صمیمانه درخواست انجمن را برای روخوانی، اصلاحات و ارایه نظرات خود پذیرفته‌اند. لذا از تمامی آن‌ها از صمیم قلب سپاسگزاری می‌گردد. ضمن اینکه از تمامی مشترکین و اعضای محترم بدلیل دیرکرد در ارسال این شماره عذرخواهی می‌شود. امید است با ارسال مطالب علمی موجبات غنای علمی این نشریه را فراهم آورید.

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خوردگی، زنگ، نشریه
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
سخن آغازین
سخن آغازین
طرح جلد شماره 63 نشریه زنگ
طرح جلد شماره 63 نشریه زنگ
‹صفحه قبل    صفحه بعد›