نحوه ارسال مقاله به مجله

ارسال مقاله به تمامی مجلات و کنگره‌های برگزار شده توسط انجمن خوردگی ایران از طریق سامانه دریافت مقالات انجمن صورت می‌پذیرد.
به این ترتیب شما قادر خواهید بود تمام مقالات خود را از یک بخش مشخص مدیریت کنید.


کافیست با ایجاد یک حساب در سایت انجمن، وارد شدن به حساب و مراجعه به بخش مقالات، مقاله جدیدی ایجاد کرده و در بخش "ارسال به" گزینه "فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی" را انتخاب کنید.


به این ترتیب روال داوری مقاله شما آغاز شده و از طریق همین سامانه در جریان گام‌های داوری مقاله قرار خواهید گرفت.

دستورالعمل نگارش مقاله

بخش راهنمای نگارش مقاله را ببینید.

ارسال فرم اصالت اثر

لازم است پس از ارسال مقاله به انجمن، فرم واگذاری مقاله را پر کرده و به مجله ارسال کنید.

ارسال فرم عدم تعارض منافع

همچنین لازم است پس از ارسال مقاله به انجمن، فرم عدم تعارض منافع را پر کرده و به مجله ارسال کنید.