معرفی فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی با مجوز شماره 90/3/11/1004 مورخ 1390/1/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط انجمن خوردگی ایران به چاپ می‌رسد. این فصلنامه با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهشهای انجام‌شده در زمینه علم و مهندسی خوردگی فلزات منتشر می‌شود.

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی همواره از دریافت مقالات اساتید، صاحبنظران و دانشجویان استقبال كرده و به ارتقاء سطح دانش و فناوری مهندسی خوردگی در كشور می‌اندیشد.

آخرین شماره‌

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 24، تابستان 1396

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 24، تابستان 1396

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 14 (پیاپی 24ـ سال هفتم)، تابستان 1396، 2251-6417:ISSN. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و...

ادامه مطلب...
همه مقالات منتشر‌ شده

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
* اسلامی، عبدالمجید - استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان صادقی، رضا - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان اشرفی، علی - استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان گرجی، حمیدرضا - کارشناسی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان 1396/5/2
* سرابی، علی اصغر - دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر احمدی، پرویز - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1396/4/4
* علی‌رمضانی، ریحانه - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان رئیسی، کیوان - استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان حکیمی‌زاد، امین - دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان سانتاماریا، مونیکا - استاد دانشکده مهندسی عمران، محیط زیست، هوا فضا و مواد، دانشگاه پالرمو، ایتالیا 1395/12/28
* برکت، سید مسعود - دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران انصاری، محمد - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران شجاع‌رضوی، رضا - دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران گردانی، غلامرضا - دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران احمدی بنی، احمد - دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران 1395/12/25
* فتاح الحسینی، آرش - دانشیار، گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا، همدان مولایی، مریم - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا، همدان گشتی، سید امید - دکتری، گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا، همدان 1395/12/23
* حکیمی‌زاد، امین - دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان رئیسی، کیوان - استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان گلعذار، محمدعلی - استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان Lu، Xiaopeng - دانشجوی دکتری، موسسه تحقیقاتی مکس ـ پلانک آلمان، HZG Blawert، Carsten - محقق بخش تحقیقاتی فلزات سبک، موسسه تحقیقاتی مکس ـ پلانک آلمان، HZG Mikhaeil، Zheludkevich - رئیس بخش تحقیقاتی فلزات سبک، موسسه تحقیقاتی مکس ـ پلانک آلمان، HZG 1395/11/30
* کیاحسینی، سید رحیم - دانشکده فنی و مهندسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران مجتهدزاده لاریجانی، مجید - پژوهشکده کاربرد پرتوها، مرکز تحقیقات علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران افشار، عبداله - استاد، دانشكده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران یوسف‌پور، مردعلی - دانشكده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 1395/11/1
123456
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمايه پايگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده