بررسی نتایج تئوری تابع چگالی و آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک ممانعت کننده‌های خوردگی در محیط اسید کلریدریک

بررسی نتایج تئوری تابع چگالی و آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک ممانعت کننده‌های خوردگی در محیط اسید کلریدریک

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 آذر 1402، 11:04
189

هدف از این پژوهش بررسی میزان اثربخشی ممانعت از خوردگی دو بازدارنده آلی حاوی گروه عاملی تیازولی براساس نتایج تئوری تابع چگالی استخراج شده از نرم افزار Gaussian 09W و سپس مقایسه و بررسی راستی آزمایی این نتایج به کمک آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک بود. نتایج نشان داد دو بازدارنده خوردگی Mercapto Benzo Thiazole و Aneurin به عنوان بازدارنده‌های تشکیل دهنده فیلم و از نوع ترکیبی بوده و توانایی ممانعت از خوردگی فولاد کربنی در محیط اسید کلریدریک را دارند. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد داده‌های حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی و پارامترهای استخراج شده از نرم افزار موید یکدیگر بودند. از میان این دو بازدارنده، Mercapto Benzo Thiazole به علت وجود هترواتم‌های بیشتر و قوی تر و تمایل بالاتر به الکترون دهی، درصد بازدارندگی بالاتری را نشان داد به طوری که بازدهی بازدارندگی مقدار ppm 200 از این ماده در 25 درجه سانتیگراد %87 گزارش شد.

* حسین‌زاده، علی رضا - دکتری مهندسی مواد، کارشناس خوردگی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران - جواد پور، سیروس - استاد، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران - رضائی، سمانه - دکتری مهندسی مواد، مهندس ارشد، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران
کلمات کلیدی: بازدارنده خوردگی، تئوری تابع چگالی، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، Mercapto Benzo Thiazole
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات