طرح گواهی کردن کارگاه‌های رنگ‌آمیزی (پوشش‌دهی)

طرح گواهی کردن کارگاه‌های رنگ‌آمیزی (پوشش‌دهی)

تاریخ انتشار: یكشنبه، 28 آذر 1400، 13:42
2548

این طرح بر پایه استاندارد انجمنی ICA STD 001 و به منظور ممیزی و گواهی کردن کارگاه‌های رنگ آمیزی (پوشش دهی) در انجمن خوردگی ایران ایجاد شده است. هدف از تدوین این استاندارد آن است که برای مالکان، جامعه طراحی و صنعت ساخت تصدیق کند که یک کارخانه گواهی شده بر طبق این استاندارد کارکنان وارد، سازمان، تجربه، روش‌های اجرایی‌ و تجهیزات برای ارائه آماده سازی سطح و اجرای سیستم‌های پوشش دهی در یک محوطه‌ی کارگاهی مطابق با مشخصات فنی قرارداد را دارد. کارخانه‌ها به منظور انتقال توصیف بنیادی تسهیلات، بوسیله یکی از سه نوع توصیف‌گر کارگاه رده بندی می‌شوند. مالکان، جامعه طراحی و صنعت ساخت که گواهی شدن بر طبق این استاندارد را الزام کرده‌اند، ممکن است استفاده از رده بندی کارگاه را به عنوان قسمتی از معیارهای تأیید کیفیت برای تسهیلات رنگ‌آمیزی کارگاه انتخاب کنند. توصیف‌گرهای کارگاه به ترتیب نزولی تعریف شده‌اند، نه به ترتیب صعودی. به عنوان مثال؛ کارخانه‌ای که به عنوان محصور توصیف شده، الزامات سرپوشیده و روباز را نیز برآورده می کند. کارخانه‌ای که به عنوان سرپوشیده توصیف شده، الزامات روباز را نیز برآورده می کند اما الزامات محصور را برآورده نمی کند. الزامات این استاندارد برای سیستم مدیریت کیفیت یک کارخانه‌ی گواهی‌شده، جدا از الزامات یک پروژه برای گواهی شدن مطابق این استاندارد، اعمال می شود. سیستم مدیریت کیفیت پوشش دهی یک کارخانه، و نه محصولات آن، گواهی می شوند. ارتباط با مدیریت طرح گواهی کردن استاندارد ICA STD 001 نام و نام خانوادگی مدیر طرح: مهندس رضاایمانیان نجف آبادی پست الکترونیک طرح: ICASTD001@gmail.com

حجت عباسیان
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات