محورهای بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی

محورهای بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 25 اسفند 1401، 16:50
736

محورهای کنگره: ـ خوردگی در صنایع برق، نیروگاهی، تاسیسات هسته‌ای، نفت، گاز، پتروشیمی، تاسیسات دریایی، تجهیزات نظامی و سایر صنایع ـ مدیـریـت خـوردگـــی (مـدیــریت یکپارچــه خوردگــی، بازرسـی بر مبنـای ریسک، دارایی‌هـای فیزیکـی و...) ـ خوردگـی در سـامـانـه‌هــای آب و فاضـلاب، زیرســاخت‌هــای حمـل و نقـل (هوایـی، دریایـی و زمینـی) ـ خوردگـی اشیـاء و آثار باـستانـی، روش‌هـای مـرمـت و نگهــداری ـ خـوردگـی در بتن‌هـای مسلـح ـ خوردگـی میکروبـی، خوردگـی بیـومــواد ـ خـــوردگی در دمــای بالا و انـواع خـوردگـی ـ دستــورالعمل‌هــا و استـانداردهــای مرتبط با خوردگــی، بازرســی فنی، حفـاظـت و... ـ نرم‌افزارهـا، مدل‌هــا و شبیه‌ســازی در خــوردگــی، بازرســی فنــی و ایمنــی ـ روش‌هـــای نـویــن ارزیـابــی، پــایـش و کنـتـــــرل خـــوردگــــی ـ ارزیابـــی هزینه‌هــای مستقــیــم و غیــــرمسـتقیم خــوردگــــی ـ فنــاوری نانــو و مــواد پیشـرفتــه در رابطــه با خـوردگــی ـ جنبـه‌هـــای الـکتــروشـــیمیــایـــی خـــوردگـــی ـ مكانیـزم‌هـــای خـــوردگـــی و مدل‌ســــازی ـ پـوشش‌هـــــای ضـــــد خـــــوردگی ـ حفـــاظـــت كاتـــدی و آنـــدی بـازدارنـده‌هـای خـوردگـی ـ فنــاوری نانــو و مــواد پیشـرفتــه در رابطــه با خـوردگــی ـ جنبـه‌هـــای الـکتــروشـــیمیــایـــی خـــوردگـــی ـ مكانیـزم‌هـــای خـــوردگـــی و مدل‌ســــازی ـ پـوشش‌هـــــای ضـــــد خـــــوردگی ـ حفـــاظـــت كاتـــدی و آنـــدی ـ بـازدارنـده‌هـای خـوردگـی ـ انتـخــــاب مــــــواد ـ ایمنــی و HSE ـ سایر موارد

همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات