افتخارات انجمن خوردگی ایران در یک نگاه

افتخارات انجمن خوردگی ایران در یک نگاه

تاریخ انتشار: یكشنبه، 10 اسفند 1393، 10:08
8272

فعالیت‌های گسترده و بخش‌های پرتلاش و متعدد انجمن در كنار مدیریت كارآمد آن سبب گردیده تا انجمن خوردگی ایران به افتخارات متعددی از جمله موراد زیر دست یابد: □ کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال 1385 □ کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال 1386 □ کسب رتبه انجمن علمی ممتاز کشور در سال 1387 □ کسب رتبه انجمن علمی فنی و مهندسی برتر در سال 1389 □ کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال 1390 □ دریافت لوح سپاس از دفتر رئیس جمهور در سال 1391 □ کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال 1392 تصویر لوح‌های تقدیر انجمن را به ترتیب سال دریافت در قسمت پیوست‌ها ملاحظه نمایید

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: انجمن خوردگی ایران+افتخارات
 کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال 1390
کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال 1390
لوح سپاس دفتر رئیس جمهور
لوح سپاس دفتر رئیس جمهور
کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال 1385
کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال 1385
کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال 1386
کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال 1386
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات