بررسی خواص پوشش آلیاژی روی- نیکل ایجاد شده بر سطح فولاد کم کربن توسط روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی ((Plasma Electrolytic Saturation (PES)

بررسی خواص پوشش آلیاژی روی- نیکل ایجاد شده بر سطح فولاد کم کربن توسط روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی ((Plasma Electrolytic Saturation (PES)

تاریخ انتشار: یكشنبه، 10 خرداد 1394، 14:21
2195

هدف از انجام این تحقیق ایجاد پوشش آلیاژی روی - نیکل بر روی فولاد کم کربن St12 به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی به منظور بهبود خواص سطحی و خوردگی فولاد می‌باشد. حمام الکترولیت با استفاده از محلول آبی سولفات روی و سولفات نیکل با نسبت درصد وزنی 65 به 35 درصد ساخته شد. نمونه كاری مورد نظر به كاتد یك منبع ولتاژ قوی با دو جریان مستقیم و مستقیم پالسی متصل شده و در داخل الكترولیت مربوطه قرار گرفت. بررسی مورفولوژی و ترکیب سطح پوشش، توسط میكروسكوپ الكترونی روبشی (SEM) و دستگاه تفرق اشعه ایکس (XRD) انجام گردید که نتایج حاکی از تشکیل پوشش آلیاژی NiZn8 بر سطح فولاد و ایجاد یک مورفولوزی منحصر به فرد می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد پوشش ایجاد شده از طریق جریان پالسی در مقایسه با جریان مستقیم از ضخامت کمتر و مورفولوژی منظم‌تری برخورداراست. این امر با توجه به دو پدیده انحلال بیشتر و عدم تشکیل پوشش در زمان قطع جریان توجیه و تفسیر می‌گردد. همچنین نتایج حاصل از زبری سنج نشان داد پوشش حاصل از جریان پالسی، زبری کمتری را در مقایسه با پوشش ایجاد شده از طریق جریان مستقیم داشته و این زبری با افزایش فرکانس پالسی از 100 به 1000 هرتز افزایش می‌یابد. رفتار خوردگی این پوشش به وسیله روشهای پلاریزاسیون تافلی در محلول كلرید سدیم (NaCl) 5/3 درصد وزنی نشان داد که این تغییر ترکیب در سطح فولاد باعث بهبود خواص خوردگی فولاد می‌شود. پتانسیل پوشش آلیاژی روی نیکل به دلیل حضور عنصر نیکل دارای مقاومت به خوردگی کمتری درمقایسه با پوشش فلزی روی خالص بوده و سبب حفاظت فولاد پایه از طریق خوردگی گالوانیک می‌شود.

فریبا مومنی، دکتر سید محمد موسوی خوئی
کلمات کلیدی: پوشش آلیاژی روی-نیکل، پلاسمای الکترولیتی کاتدی، جریان پالسی، پلاریزاسیون، مقاومت خوردگی؛
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات