بررسی اثر گیاه مورد بر روی خوردگی آلومینیوم در محیط نمکی

بررسی اثر گیاه مورد بر روی خوردگی آلومینیوم در محیط نمکی

تاریخ انتشار: یكشنبه، 24 مرداد 1395، 15:34
1481

در این مقاله، تاثیر گیاه مورد بر روی خوردگی آلیاژ آلومینیوم 2024 در محلول 3.5 درصد وزنی سدیم کلرید توسط آزمون‌های الکتروشیمیایی و آنالیز سطح مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج آزمون‌های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون مشخص شد که با اضافه کردن عصاره گیاه مورد سرعت خوردگی کاهش می یابد. راندمان بازدارندگی با افزایش غلظت بازدارنده افزایش یافت که بیشترین راندمان در غلظت 800ppm مشاهده گردید. همچنین منحنی‌های پلاریزاسیون نشان دادند که مکانیزم بازدارندگی گیاه مورد از نوع مخلوط آندی و کاتدی است. در بررسی‌های مربوط به آنالیز سطح نیز تاثیر بازدارنده به خوبی قابل مشاهده بود بطوری که در حضور عصاره گیاه مورد خوردگی حفره ای به شدت کاهش یافت.

* سایبانی، مصباح - استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران جنت، احمدرضا - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد، واحد آموزشی هرمزگان نادری محمودی، رضا - دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران مهدویان احدی، محمد - استادیار گروه پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران
کلمات کلیدی: بازدارنده خوردگی سبز، محیط نمکی، آلومینیوم، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون، میکروسکوپ الکترونی روبشی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات