ارزیابی خواص ضدخوردگی و ریخت‌‌‌‌‌شناسی پوشش تبدیلی دوست‌‌‌‌‌دار محیط زیست پایه سریم دربردارنده‌‌‌‌‌ی بازدارنده‌‌‌‌‌ی پلی وینیل الکل (PVA) بر روی زیرآیند فولادی

ارزیابی خواص ضدخوردگی و ریخت‌‌‌‌‌شناسی پوشش تبدیلی دوست‌‌‌‌‌دار محیط زیست پایه سریم دربردارنده‌‌‌‌‌ی بازدارنده‌‌‌‌‌ی پلی وینیل الکل (PVA) بر روی زیرآیند فولادی

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 10 شهریور 1395، 19:24
1905

چکیده پوشش‌های تبدیلی بر پایه ی عناصر خاکی کمیاب، از دیدگاه زیست محیطی جایگزین مناسبی برای پوشش‌های تبدیلی کروماته محسوب می شوند. نقطه ضعف این پوشش‌ها، خواص ضدخوردگی نامطلوب آن‌ها به دلیل وجود ترک فراوان در ساختمان آن‌هاست. برای بهبود این خواص، از افزودنی‌های متفاوتی در فرمولاسیون این پوشش‌ها استفاده شده است. در این پژوهش پس از بهینه سازی فرمولاسیون پوشش تبدیلی دوست‌دار محیط زیست پایه سریم، تأثیر حضور افزودنی پلی وینیل الکل به عنوان یک ترکیب دوست‌دار محیط زیست بر خواص ضدخوردگی و ریخت‌شناسی پوشش مذکور بر روی زیرآیند فولادی مورد مطالعه قرار گرفت. از آزمون‌های پلاریزاسیون، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف‌سنجی پراکنش انرژی، پراکنش اشعه‌ی ایکس و زاویه‌ی تماس برای مطالعه و بررسی نمونه‌ها استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که حضور پلی وینیل الکل در فرمولاسیون پوشش تبدیلی مورد مطالعه، با کاهش میزان ترک در پوشش منجر به ایجاد یک پوشش منسجم با خواص ضدخوردگی مطلوب شده است. بنابراین می‌توان گفت ترکیب پلی وینیل الکل یک بازدارنده‌ی خوردگی در سطح فلز عمل نموده است و با ایجاد کمپلکس‌هایی در مناطق آندی و کاتدی در سطح فلز، خواص بازدارندگی پوشش تبدیلی سریم را بهبود بخشیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، کمترین میزان سرعت خوردگی به پوشش تبدیلی شکل گرفته در حمام در بردارنده‌ی بیشترین غلظت افزودنی پلی وینیل الکل مربوط می‌شود.

* امینی، رضا - استادیار، گروه پوشش‌های سطح و خوردگی، مؤسسه پژوهشی علوم و فن‌آوری رنگ و پوش رمضان‌زاده، بهرام - استادیار، گروه پوشش‌های سطح و خوردگی، مؤسسه پژوهشی علوم و فن‌آوری رنگ و پوشش
کلمات کلیدی: عناصر خاکی کمیاب، پوشش تبدیلی، پلی وینیل الکل، پلاریزاسیون، باز دارنده‌‌‌ی خوردگی؛
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات