ارزیابی تأثیر دمای تف‌جوشی بر مقاومت به خوردگی الکترودهای اکسید نقره در محیط هیدروکسید پتاسیم باتری‌های روی ـ اکسید نقره

ارزیابی تأثیر دمای تف‌جوشی بر مقاومت به خوردگی الکترودهای اکسید نقره در محیط هیدروکسید پتاسیم باتری‌های روی ـ اکسید نقره

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 18 شهریور 1395، 23:52
755

در این پژوهش، اثر پارامتر دمای تف‌جوشی بر مقاومت خوردگی الکترودهای اکسید نقره در محیط هیدروکسید پتاسیم باتری‌های روی ـ اکسید نقره مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا پنج الکترود نقره (قطب مثبت) با ترکیب 95 درصد وزنی اکسید نقره، 9/4 درصد وزنی پودر کربن و 1/0 درصد وزنی رزین تهیه گردید. سپس هر پنج الکترود اکسید نقره در دماهای 400، 450، 500، 550 و C°600 به مدت 10 دقیقه تحت عملیات تف‌جوشی قرار گرفتند. برای بررسی مقاومت به خوردگی الکترودهای نقره از روش‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الكتروشیمیایی در محلول 4/1 درصدوزنی KOH استفاده شد. برای بررسی ریزساختار الکترودها و آنالیز نقطه‌ای آن‌ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید. نتایج آزمایش‌های الکتروشیمیایی نشان داد که با افزایش دمای تف‌جوشی، مقاومت به خوردگی الکترودهای نقره در محیط هیدروکسید پتاسیم کاهش می‌یابد. براساس مشاهدات تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، با افزایش دمای تف‌جوشی، میزان و اندازه تخلخل‌ها افزایش می‌یابد. همچنین نتایج آنالیز طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس دلالت بر کاهش اکسیژن الکترودهای اکسید نقره با افزایش دمای تف‌جوشی داشت.

*سبزی، مسعود - مربی، ‏گروه مهندسی مواد و متالورژی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران فرزام، منصوز - دانشیار، گروه بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران
کلمات کلیدی: دمای سینترینگ، مقاومت به خوردگی، الکترود نقره، محیط هیدروکسید پتاسیم.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات