تأثیر یون فلوئوراید بر رفتار خوردگی سیم‌های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول کلراید

تأثیر یون فلوئوراید بر رفتار خوردگی سیم‌های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول کلراید

تاریخ انتشار: سه شنبه، 6 مهر 1395، 14:10
1578

به منظور حفظ سلامت دندان‌ها در طول عملیات ارتودنسی، به بیماران دهان‌شویه‌های فلوئوراید تجویز می‌شود. از این حیث تاثیر یون فلوئوراید بر خوردگی سیم‌های ارتودنسی حائز اهمیت می‌باشد. در مطالعه حاضر تاثیر یون فلوئوراید بر رفتار خوردگی حفره‌ای سیم‌های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول حاوی یون کلراید توسط آزمون‌های پلاریزاسیون با پتانسیل متغیر و پلاریزاسیون با پتانسیل ثابت بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که سیم ارتودنسی NiTi در محلول حاوی یون کلراید دچار خوردگی حفره‌ای می‌شود و اضافه شدن یون فلوئوراید به محلول با افزایش پتانسیل حفره‌دار شدن به مقادیر مثبت‌تر، حاکی از قابلیت بازدارندگی این یون را می‌کند، به طوری‌ که با کاهش غلظت یون کلراید و افزودن یون فلوئوراید، پتانسیل خوردگی حفره‌ای افزایش می‌یابد. سیم ارتودنسی NiTiNb علی‌رغم اینکه در محلول فلوئوراید رفتار پسیو نشان داد در محلول حاوی یون فلوئوراید و کلراید دچار خوردگی حفره‌ای شده است.

* مؤید، محمد هادی - استاد گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد توسلیان، راضیه - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد میرجلیلی، مصطفی - استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کلمات کلیدی: خوردگی حفره‌ای، یون کلراید، یون فلوئوراید، سیم ارتودنسی NiTi، سیم ارتودنسی NiTiNb؛
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات