بررسی نقش افزودنی پرمنگنات پتاسیم به الکترولیت بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش-های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پالسی بر آلیاژ 7075 آلومینیوم

بررسی نقش افزودنی پرمنگنات پتاسیم به الکترولیت بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش-های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پالسی بر آلیاژ 7075 آلومینیوم

تاریخ انتشار: شنبه، 28 اسفند 1395، 13:20
768

فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی با جریان پالسی بر آلیاژ 7075 آلومینیوم در یک حمام الکترولیتی سیلیکاتی در حضور و غیاب پرمنگنات پتاسیم به عنوان افزودنی انجام شد. نتایج نشان داد که افزودن پرمنگنات پتاسیم به الکترولیت منجر به ایجاد یک اکسید حاوی عناصر منگنز به عنوان عنصر اصلی، سیلیسیم و آلومینیم و با ضخامت بیشتری می‌شود که دارای ریز ساختار و مورفولوژی سطحی متفاوتی با اکسید حاصل از حمام الکترولیتی بدون این افزودنی است. مشاهدات نشان دادند که در حضور پرمنگنات پتاسیم، آزاد شدن اکسیژن با شدت بیشتری انجام شد، کیفیت جرقه‌زنی روی سطح بهبود یافت (تغییر نوع تخلیه ها) و لذا پوششی متراکم‌تر و یکنواخت‌تر با عیوب سطحی کمتری حاصل شد. مقاومت به خوردگی پوشش‌ها به وسیله آزمون طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول %5/3 کلرید سدیم با pH برابر با 4 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پوشش اکسیدی حاصل در حضور پرمنگنات پتاسیم دارای مقاومت به خوردگی بالاتری است که علت آن به افزایش ضخامت پوشش و فشردهتر شدن لایه درونی پوشش نسبت داده شد.

* علی‌رمضانی، ریحانه - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان رئیسی، کیوان - استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان حکیمی‌زاد، امین - دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان سانتاماریا، مونیکا - استاد دانشکده مهندسی عمران، محیط زیست، هوا فضا و مواد، دانشگاه پالرمو، ایتالیا
کلمات کلیدی: اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی؛ آلیاژ آلومینیوم 7075؛ پوشش؛ خوردگی، پرمنگنات پتاسیم.