بررسی رفتار مقاومت به خوردگی و ریخت شناسی  پوشش تبدیلی برپایه تیتانیوم/زیرکونیوم بر روی زمینه آلیاژ آلومینیوم 2024

بررسی رفتار مقاومت به خوردگی و ریخت شناسی پوشش تبدیلی برپایه تیتانیوم/زیرکونیوم بر روی زمینه آلیاژ آلومینیوم 2024

تاریخ انتشار: یكشنبه، 4 تیر 1396، 19:43
766

در این پژوهش، پوشش تبدیلی برپایه تیتانیوم/زیرکونیوم بر روی زمینه آلیاژ آلومینیوم 2024 اعمال گردید. تاثیر مهم ترین پارامترهای فرآیندی از جمله pH (3،4،5)، زمان غوطه وری( 1،3،5 دقیقه) و غلظت اسید‌های مورد استفاده(10،5،1 گرم بر لیتر) بر رفتار مقاومت به خوردگی و ریخت شناسی پوشش حاصل ارزیابی شده است. نتایج حاصل از آزمون پلاریزاسیون(DC) و طیف سنجی الکتروشمیایی (EIS) نشان داد که رفتار مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی حاصل در 1 گرم بر لیتر از هر دو اسید (هگزافلوروزیرکونیک اسید، هگزافلوزوتیتانیک اسید)، pH برابر 4 و زمان غوطه وری 3 دقیقه بیشترین میزان مقاومت به خوردگی را دارا می باشد(امپدانس در فرکانس پایین: 6/4 کیلو اهم سانتی متر مربع، چگالی جریان خوردگی: 6/6 میکروآمپر بر سانتی متر مربع) و افزایش مقاومت قابل ملاحظه ای نسبت به آلومینیوم بدون پوشش دارد(امپدانس در فرکانس پایین: 6/1 کیلو اهم سانتی متر مربع، چگالی جریان خوردگی: 27 میکروآمپر بر سانتی متر مربع). میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی و تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی تشکیل پوشش تبدیلی یکنواخت تیتانیوم/زیرکونیوم را بر روی سطح آلومینیوم 2024 نشان می دهد.

* سرابی، علی اصغر - دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر احمدی، پرویز - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کلمات کلیدی: پوشش تبدیلی تیتانیوم/زیرکونیوم –طیفن سنجی امپدانس الکتروشیمیایی- میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی – میکروسکوپ نیروی اتمی