بررسی تاثیر جریان مستقیم و پالسی تک‌قطبی بر مشخصات سطحی و رفتار خوردگی پوشش نانوبلور اکسید تیتانیوم ایجاد شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما

بررسی تاثیر جریان مستقیم و پالسی تک‌قطبی بر مشخصات سطحی و رفتار خوردگی پوشش نانوبلور اکسید تیتانیوم ایجاد شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 21 تیر 1396، 15:09
966

در این پژوهش اکسید تیتانیوم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما تحت اعمال جریان مستقیم و پالسی تک‌قطبی بر روی سطح تیتانیوم خالص تجاری در الکترولیت سدیم کربنات با دانسیته جریان ثابت mA/cm2 825 ایجاد گردید. جهت ارزیابی فازی، مورفولوژی سطحی و رفتار خوردگی به ترتیب آزمون‌های پراش پرتو ایکس، تصویر برداری میکروسکوپی، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف-سنجی امپدانس الکتروشیمیایی با دستگاه‌های پراش‌سنج پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و پتانسیواستات/گالوانواستات در محلول سدیم کلرید 5/3 درصد وزنی صورت پذیرفت. بررسی آنالیز شیمیایی نمونه‌ها نشان داد که پوشش‌های بدست آمده تحت حالت جریان پالسی تک‌قطبی دارای فازهای آناتاز و روتیل و جریان مستقیم دارای فاز یکنواخت روتیل می‌باشد. نتایج میکروسکوپی مشخص نمود که پوشش ایجاد شده تحت جریان پالسی تک‌قطبی دارای ساختار پنکیکی است و پوشش‌ نمونه جریان مستقیم ساختاری آتشفشانی دارد؛ همچنین اندازه بلورک‌های تخمین زده شده برای این دو پوشش به ترتیب 29 و 49 نانومتر می‌باشد. بررسی رفتار خوردگی نمونه‌های پوشش‌دار مشخص کرد که پوشش بدست آمده با جریان پالسی تک‌قطبی دارای مقاومت خوردگی بهتری نسبت به پوشش حاصل شده با جریان مستقیم است، همچنین آزمون طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در راستای تایید آزمون پلاریزاسیون نشان داد که مقاومت به خوردگی پوشش حاصل از جریان پالسی تک‌قطبی 6 برابر بیشتر از پوشش ایجاد شده با جریان مستقیم است.

* صائب‌نوری، احسان - استادیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران بختیاری‌زمانی، حسن - دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران حسن‌زاده تبریزی، سید علی - دانشیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
کلمات کلیدی: اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما، جریان مستقیم و پالسی تک‌قطبی، الکترولیت سدیم کربنات، مورفولوژی سطحی، رفتار خوردگی.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات