ایجاد پوشش اکسید زیرکونیوم در سطح زیرکآلوی-4 به روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی (PEO) و بررسی اثرغلظت تترا سدیم پیروفسفات (Na4P2O7) بر ساختار و رفتار خوردگی پوشش

ایجاد پوشش اکسید زیرکونیوم در سطح زیرکآلوی-4 به روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی (PEO) و بررسی اثرغلظت تترا سدیم پیروفسفات (Na4P2O7) بر ساختار و رفتار خوردگی پوشش

تاریخ انتشار: یكشنبه، 22 مهر 1397، 10:12
1102

در این پژوهش پوششی اکسید زیرکونیوم (ZrO2) به روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی (PEO) روی آلیاژ زیرکونیوم (zircaloy-4) ایجاد شده است. الکترولیت مورد استفاده در PEO بر پایه سدیم سیلیکات (Na2SiO3) با غلظت‌های مختلف (0، 5/2، 5، 5/7 و 10 g/L) تتراسدیم پیروفسفات (Na4P2O7) انتخاب گردید و تاثیرات غلظت بر ساختار و رفتار خوردگی الکتروشیمیایی پوشش‌های ایجادشده مورد مطالعه قرار گرفته است. به‌منظور بررسی مورفولوژی و ساختار فازی پوشش‌های ایجادشده به ترتیب از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و دستگاه پراش‌سنج اشعه ایکس (XRD) استفاده گردید. در مطالعه رفتار خوردگی پوشش‌ها در محلولM LiOH 5/0 از روش طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد ایجاد پوشش ZrO2 باعث می‌شود مقاومت خوردگی از MΩcm-2 61/0 برای نمونه بدون پوشش به MΩcm-2 126 برای نمونه‌ای که از الکترولیتی با ترکیب g/L 10 Na2SiO3 – g/L 5 Na4P2O7 (نمونه 5s) بدست آمده ارتقاء یابد. این بهبود رفتار خوردگی با مشخصات پوشش در ارتباط است. به طوری که بهترین نمونه پوشش داده شده (5s) دارای متراکم‌ترین و یکنواخت‌ترین ساختار در مقایسه با سایر پوشش‌ها می‌باشد. هم چنین این نمونه حاوی 94% فاز مونوکیلینیک ZrO2 و 6% فاز تتراگونال ZrO2 است.

* عادل‌خانی، هادی - دانشیار، پژوهشکده مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران عیوض‌زاده، علی - دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران دهقانیان، چنگیز - استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
کلمات کلیدی: آلیاژ زیرکونیوم zircaloy-4، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی، تترا سدیم پیروفسفات، سدیم سیلیکات
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات