بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) عیوب خوردگی در یک ایستگاه‌ گاز

بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) عیوب خوردگی در یک ایستگاه‌ گاز

تاریخ انتشار: شنبه، 29 آذر 1399، 21:50
72

یکی از روش‌های مدیریت خوردگی بازرسی و به‌ویژه بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) است. گاهی درصد عمده‌ای از کل واحد ریسک، در بخش ناچیزی از تجهیزات متمرکز است که با استفاده از مدیریت ریسک می‌توان درصد آن را کاهش داد. در این پژوهش برای یک ایستگاه گاز با در نظر گرفتن اجزای آن (خطوط لوله، فیلترها و...)، روش نیمه کمی بازرسی مبتنی بر ریسک به‌منظور شناسایی مکانیزم تخریب موجود و رتبه‌بندی سطح ریسک تجهیزات انجام شده است. ایستگاه مورد بررسی شامل دو فاز بود و با توجه به شرایط و سوابق آن‌ها بازرسی مبتنی بر ریسک انجام شد. مکانیزم اصلی تخریب ایستگاه مورد بررسی، نازک شدگی ناشی از فرسایش و خوردگی خارجی شناسایی شد. نتایج بازرسی نشان دهنده این امر بود که اکثر تجهیزات در سطح ریسک متوسط و تعداد کمی از آن‌ها در سطح متوسط رو به زیاد قرار دارند. نرخ خوردگی تجهیزات کلاس 600 و 300 نیز با هم مقایسه شد و بررسی‌ها بیانگر این امر بود که نرخ خوردگی در جایی که افت فشار صورت گرفته بود، بیشتر بود. درنهایت با توجه به نرخ ‌های خوردگی و ماتریس‌های ریسک به‌دست آمده چنین برآورد شد که هر چه نرخ خوردگی تجهیزات بیشتر باشد، آن تجهیز از لحاظ سطح ریسک در حالت وخیم‌تری قرار دارد.

آرزو بابائیان، عبدالمجید اسلامی، فخرالدین اشرفی زاده، محمدعلی گلعذار، مهدی صمدزاده، فرزاد عباسیان
کلمات کلیدی: مدیریت خوردگی، نرخ خوردگی، بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI)، احتمال شکست (POF)، پیامد شکست (COF)، ریسک
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات