بررسی تاثیر چیدمان  آندها در حفاظت کاتدی با استفاده از جریان اعمالی بر خوردگی بتن مسلح

بررسی تاثیر چیدمان آندها در حفاظت کاتدی با استفاده از جریان اعمالی بر خوردگی بتن مسلح

تاریخ انتشار: سه شنبه، 1 تیر 1400، 17:22
529

در این مقاله تاثیر نحوه چیدمان آندها بر روی چگالی جریان اعمالی در سیستم حفاظت کاتدی بتن مسلح مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور دو آرایش متفاوت از آندها با تعداد آندهای متفاوت مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاکی از آن است که محل قرارگیری آندها نسبت به میل‌گردها در بتن روی چگالی جریان تاثیر مهمی دارد. و مقدار چگالی جریان اعمالی برای حفاظت از خوردگی، تابعی از محل قرارگیری آندها می‌باشد. در حالتی که آندها نسبت به میل‌گردها موازی می‌باشند چگالی جریان اعمالی کمتری موردنیاز است و درصورتی‌که آندها نسبت به میل‌گردها عمودی باشند، چگالی جریان بیشتری جهت حفاظت موردنیاز می‌باشد.

* جعفری، اسماعیل - استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران ایازی، رامین - مربی، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز،شیراز، ایران
کلمات کلیدی: حفاظت کاتدی، بتن مسلح، چگالی جریان،جریان اعمالی.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات