اعمال پوشش‌های کامپوزیتی Ni-P-PTFE به روش الکترولس و بررسی خواص خوردگی و تریبولوژیکی آنها

اعمال پوشش‌های کامپوزیتی Ni-P-PTFE به روش الکترولس و بررسی خواص خوردگی و تریبولوژیکی آنها

تاریخ انتشار: جمعه، 7 آبان 1400، 22:15
660

در راستای توسعه پوشش‌های الکترولس نیکل و بهبود برخی از خواص آنها، موضوع پوشش‌های الکترولس کامپوزیتی نیکل با خواص ضد خوردگی و روانکاری مناسب مطرح شده است. در این پژوهش پوشش‌های کامپوزیتی Ni-P-PTFEحاوی درصدهای مختلف PTFE با استفاده از روش الکترولس بر روی بستر فولادی ترسیب شد و اثر درصد مشارکت PTFE در پوشش بر روی خواص مکانیکی، رفتارخوردگی و تریبولوژیکی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. آزمون میکرو سختی و سایش پین بر روی دیسک برای ارزیابی سختی و مقاومت سایشی و میزان ضریب اصطکاک پوشش‌ها صورت پذیرفت. آنالیزهای SEM و EDX به ترتیب جهت بررسی مورفولوژی پوشش و عناصر موجود در پوشش انجام شدند. مقادیر P پوشش در غیاب PTFE حدود %wt. 10/42 بود که در حضور 20 گرم بر لیتر PTFE به حدود %wt. 02/5 کاهش یافت. نتایج نشان داد که حضور ذرات روانکار PTFE ضریب اصطکاک را کاهش داده که برای پوششهای کامپوزیتی Ni-P-PTFE در حمام حاوی غلظت 20 گرم بر لیتر PTFE کمترین میزان ضریب اصطکاک (0/1 در مقایسه با 0/8 اندازه گیری شده برای پوشش Ni-P) مشاهده شد. رفتار ضد خوردگی پوششها در محیط 3/5 درصد وزنی کلرید سدیم با استفاده از آزمون پلاریزاسیون تافلی و روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. مشخص شد که پوشش حاصل از حمام با غلظت 20 گرم بر لیتر PTFE بیشترین مقاومت به خوردگی را ارائه می دهند و پتانسیل مدار باز ازmV 475 – به mV 350 ا – افزایش یافت. همچنین مقادیر لگاریتم دانسیته جریان خوردگی از µA.cm-278/1 به µA.cm-215/1 کاهش یافت.

امین سلیمانی1، طاهر ربیع زاده2، بهزاد آبشت3، احسان شالچی3، میرقاسم حسینی1* 1- آزمایشگاه پژوهشی علوم و تکنولورژی الکتروشیمی، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، 2-گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، 3- پژوهشکده رانشگرهای فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران
کلمات کلیدی: پوشش الکترولس، کامپوزیت، پلی تترا فلورو اتیلن، خود روانکاری، خوردگی، سایش، اصطکاک
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات