خبرنامه شماره 58 و 59 ـ شهریور و مهر1394

خبرنامه شماره 58 و 59 ـ شهریور و مهر1394

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 7 آبان 1394، 15:36
1045

عناوین این شماره از خبرنامه به شرح زیر می باشد: • سخن آغازین ـ سرکار خانم دکتر فرشته رضائی ـ دبیر شانزدهمین کنگره ملی خوردگی • برگزاری نمایشگاه جانبی کنگره • مسابقه علمی ماهیانه انجمن خوردگی ایران • فصلنامه زنگ ـ شماره 61 ـ تابستان 1394 • فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 16، تابستان 1394 • حضور شرکت برناگداز در کنفرانس خوردگی اروپا • حضور و موفقیت اعضای فعال و پر تلاش انجمن خوردگی ایران در كنگره بین المللی خوردگی اروپا • برخی از همایش‌های مرتبط در ماه جاری • دوره‌های آموزشی نیمسال دوم 1394 در مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خبرنامه، اجمن خوردگی
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
صفحات 1 و 4
صفحات 1 و 4
صفحات 2 و 3
صفحات 2 و 3
‹صفحه قبل    صفحه بعد›