پیشکسوتان خوردگی

پیشکسوتان خوردگی

تاریخ انتشار: جمعه، 20 شهریور 1394، 11:06
15114

تقدیر از پیشکسوتان علم و فناوری و متخصصین یکی از امور بسیار مطلوب و تاثیرگذار بر جامعه علمی کشور می باشد. بدین منظور هر دوره همزمان با کنگره‌های خوردگی از اساتید و متخصصان برجسته علم خوردگی تقدیر می گردد و تاکنون طی شانزده کنگره برگزار شده، جمعی از این بزرگواران بعنوان پیشکسوت و فعال در زمینه علم خوردگی معرفی شده اند. ضمن اینکه در کنگره هفدهم نیز از آقای دکتر تقی شهرابی تقدیر به عمل آمد.

‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر 1
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 4
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
مشاهیر و چهره‌های ماندگار خوردگی
□ تبلیغات