بررسی خواص ضد خوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیت اپوکسی ـ سیالون ایجاد شده به روش پاشش الکترواستاتیک

بررسی خواص ضد خوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیت اپوکسی ـ سیالون ایجاد شده به روش پاشش الکترواستاتیک

تاریخ انتشار: جمعه، 20 آذر 1394، 19:00
1646

چکیده در این پژوهش مقاومت در برابر خوردگی پوشش‌‌‌ پودری اپوکسی خالص و پوشش پودری نانوکامپوزیتی اپوکسی ـ سیالون مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این‌‌‌که فرآیند آسیاب گلوله‌‌‌ای سیاره‌‌‌ای (بال‌‌‌میل) تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در این تحقیق به بررسی تولید نانوکامپوزیت پودری با این روش پرداخته شده است. با انجام آزمون‌‌‌های غوطه‌‌‌وری و طیف‌‌‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول 3/5 درصد وزنی سدیم کلرید، خواص مقاومت به خوردگی پوشش‌‌‌های اعمالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام این آزمون‌‌‌ها نشان داد که افزودن 10 درصد وزنی نانوذرات سیالون، مقاومت به خوردگی پوشش را به میزان قابل توجه افزایش می‌‌‌دهد. افزایش مقاومت به خوردگی در پوشش‌‌‌های حاوی نانوذرات سیالون را می‌‌‌توان به خواص سد کنندگی نانوذرات سیالون نسبت داد. با توجه به نتایج این تحقیق، می‌‌‌توان استدلال کرد که پوشش پودری اپوکسی حاوی 10درصد وزنی نانوذره سیالون، می‌‌‌تواند به‌‌‌طور گسترده در پوشش‌‌‌دهی خطوط لوله در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده شود.

* علی‌اف خضرائی، محمود - استادیار خوردگی و حفاظت مواد، دانشگاه تربیت مدرس مرادی، محمدحسین - دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد، دانشگاه تربیت مدرس طورانی فرانی، منصور - دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت مواد، دانشگاه تربیت مدرس گل‌گون، ابوذر - دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد، دانشگاه تربیت مدرس صبور روح‌اقدم، علیرضا - دانشیار خوردگی و حفاظت مواد، دانشگاه تربیت مدرس
کلمات کلیدی: سیالون، اپوکسی، نانوکامپوزیت، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، غوطه وری
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات