بررسی اثر میان لایه نیکل الکترولس بر رفتار خوردگی فولاد فنر Cr-Si پوشش داده شده با Zn خالص و Zn-12%Ni

بررسی اثر میان لایه نیکل الکترولس بر رفتار خوردگی فولاد فنر Cr-Si پوشش داده شده با Zn خالص و Zn-12%Ni

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1395، 10:55
1394

چکیده در این مقاله، پوشش‌‌‌های Zn خالص و Zn-12%Ni به روش آبکاری الکتریکی با استفاده از حمام قلیایی بر روی مفتول‌‌‌هایی از جنس فولاد فنر Cr-Si با استحکام بالا اعمال شدند و اثر ایجاد یک میان‌‌‌لایه نیکلی از طریق روش الکترولس قبل از آبکاری الکتریکی، بر رفتار خوردگی پوشش‌‌‌ها از طریق تکنیک‌‌‌های پلاریزاسیون تافل و امپدانس الکتروشیمیایی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون پلاریزاسیون نشان داد که رسوب آلیاژی Zn با نیکل، پتانسیل خوردگی را به سمت مقادیر نجیب‌‌‌تر جابجا کرده و جریان خوردگی را نیز کاهش می‌‌‌دهد. همچنین حضور میان‌‌‌لایه نیکل، پتانسیل خوردگی پوشش Zn خالص را از 1044mV - به 1188mV - و جریان خوردگی آن را از 1/43μA به 4/119μA تغییر می‌‌‌دهد. نتایج آزمون امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که مقاومت پلاریزاسیون پوشش‌‌‌های Zn خالص و Zn-12%Ni در حضور میان‌‌‌لایه نیکل به ترتیب به میزان 64% و 77% کاهش می‌‌‌یابد.

* ناظمی، حمید - استادیار، بخش مهندسی مواد و متالورژی، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران احتشام‌زاده، مریم - استاد، بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
کلمات کلیدی: میان لایه نیکل، فولاد فنر Cr-Si، خوردگی، Zn خالص، Zn-12%Ni
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات