بررسی اثر زمان پوشش‌دهی بر خواص پوشش الکتروفسفاته دوکاتیونی روی-نیکل

بررسی اثر زمان پوشش‌دهی بر خواص پوشش الکتروفسفاته دوکاتیونی روی-نیکل

تاریخ انتشار: دوشنبه، 20 اردیبهشت 1395، 21:15
576

در این تحقیق، پوشش الکتروفسفاته دوکاتیونی روی نیکل بر روی زیرلایه فولاد گالوانیزه اعمال شد. مورفولوژی، مقاومت به خوردگی و تخلخل پوشش به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، آزمایش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و روش‌ الکتروشیمیایی مشخصه یابی گردید و پوشش فسفاته دوکاتیونی روی ـ نیکل در زمان‌های مختلف با استفاده از روش الکتروشیمیایی کاتدی بر روی زیرلایه فولاد گالوانیزه اعمال گردید. از زمان‌های30،20،10 و 40 دقیقه جهت پوشش‌دهی استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با استفاده از روش الکتروشیمیایی کاتدی و در دمای پایین می‌توان به پوششی با مقاومت به خوردگی خوب و مورفولوژی مناسب دست یافت. هم‌چنین نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی نشان داد در زمان 10 دقیقه فقط جزایر کوچکی از کریستال‌های پوشش فسفاته تشکیل می‌شوند که این امر موجب افزایش تخلخل و کاهش مقاومت به خوردگی می‌گردد. هم‌چنین در زمان 40 دقیقه، رشد بیش از حد کریستال‌های پوشش فسفاته موجب افزایش تخلخل می‌شود که این امر موجب افزایش چگالی جریان خوردگی از 68/0 در 20 دقیقه به 54/2 میکروآمپر برسانتی‌متر مربع در 40 دقیقه می‌شود. علاوه بر این مکانیزم ایجاد پوشش الکتروفسفاته دوکاتیونی روی ـ نیکل نیز در این مقاله با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی و میکروسکوپی بررسی گردید.

* براتی دربند، قاسم - کارشناس ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف افشار، عبدالله - استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی: الکتروفسفاته کاری، فسفاته‌کاری دوکاتیونی روی-نیکل، مقاومت به خوردگی، فولاد گالوانیزه
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات