بررسی رفتـار خوردگی آب ترش اسیدی بر روی فولاد API 5L Gr.B در  محیـط اسیـدی در حضور بیس N- (3- نیتروبنزیل) بنزامید

بررسی رفتـار خوردگی آب ترش اسیدی بر روی فولاد API 5L Gr.B در محیـط اسیـدی در حضور بیس N- (3- نیتروبنزیل) بنزامید

تاریخ انتشار: شنبه، 9 خرداد 1394، 09:30
1772

در اکثر صنایع نفت و گاز، نرخ خوردگی فلزات در حضور یون‌های حاوی گوگرد از جمله گاز H2S زیاد می‌شود. در این پژوهش، خوردگی آب ترش اسیدی بر روی فولاد API 5L Gr.B در محلول عاری از اکسیژن Na2SO4+Na2S و در حضور غلظت‌های مختلف از بیس N-(3- نیتروبنزیل) بنزامید به عنوان بازدارنده خوردگی در دمای C˚25 به وسیله آزمون‌های امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون مورد بررسی قرار گرفت. منحنی‌های پلاریزاسیون نشان دادند که در حضور بازدارنده با تعویق احیای هیدروژن، نرخ خوردگی فولاد را کاهش می‌دهد. نتایج نشان داد که راندمان بازدارنده با افزایش غلظت بازدارنده افزایش پیدا می‌کند. راندمان بازداندگی محاسبه شده از نتایج آزمون امپدانس و آزمون پلاریزاسیون هم‌خوانی مناسبی را از خود نشان داد.

بهناز همراهی، آرش فتاح الحسینی، علی پورقاسمی هنزا
کلمات کلیدی: خوردگی آب ترش اسیدی، فولاد API 5L Gr.B، بازدارنده خوردگی، آزمون پلاریزاسیون، امپدانس؛
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات