اثر هم‌زمـان سریم کلرایـد و سولفـات نیکـل بـر رفتـار مقاومت در بـرابـر خوردگـی پوشش تبدیلـی بر پایـه هگزافلوئوروزیرکونیک اسیـد بر روی زمینـه فـولاد

اثر هم‌زمـان سریم کلرایـد و سولفـات نیکـل بـر رفتـار مقاومت در بـرابـر خوردگـی پوشش تبدیلـی بر پایـه هگزافلوئوروزیرکونیک اسیـد بر روی زمینـه فـولاد

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 16 تیر 1395، 22:26
1605

چکیده در‌این مقاله، تاثیر‌سریم در شرایط زمان غوطه‌وری 15دقیقه، غلظت 5 گرم/لیتر، 5/5=pH در دمای محیط بر رفتار ضد خوردگی پوشش تبدیلی هگزافلوئوروزیرکونیک اسید در شرایط بهینه زمان غوطه‌وری90 ثانیه، 01/0 مولارهگزافلوئوروزیرکونیک اسید، 4=pH و دمای محیط بر روی فولاد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که مقاومت به خوردگی فولاد بدون پوشش، فولاد اصلاح شده با پوشش زیرکونیوم و فولاداصلاح شده با پوشش زیرکونیوم ـ سریم به ترتیب 1150Ω/cm2، 520 Ω/cm2 و 2400Ω/cm2 بود. با توجه به نتایج آزمون پلاریزاسیـون جریـان مستقیم2، دانسیته جریان خوردگی از 2/8 بهΩ/cm2 6/1 کاهش یافت. افزودن سولفات نیکل به میزان 200ppm در محلول تبدیلی سریم کلراید باعث افزایش مقاومت به خوردگی فولاد اصلاح شده با پوشش تبدیلی هگزافلوئوروزیرکونیک اسید تا 3300Ω/cm2 شد.

* سرابی، علی‌اصغر - استاد، بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان کیانی، راضیه - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی (خوردگی و حفاظت از مواد)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحد بندرعباس
کلمات کلیدی: خوردگی، پوشش تبدیلی، هگزافلوئوروزیرکونیک اسید، سریم، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون جریان مستقیم؛
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات