بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های کامپوزیتی Cr/SiC از حمام کروم سه ظرفیتی بر زیرلایه فولادی در محلول 3/5 درصد NACL

بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های کامپوزیتی Cr/SiC از حمام کروم سه ظرفیتی بر زیرلایه فولادی در محلول 3/5 درصد NACL

تاریخ انتشار: سه شنبه، 29 تیر 1395، 14:37
1375

چکیده پوشش‌های کامپوزیتی کروم سه ظرفیتی بدلیل خواص زیست محیطی و خواص مکانیکی بالا جایگزین مناسبی برای پوشش‌های کروم سخت شامل کروم شش ظرفیتی هستند.در این پژوهش از فرایند آبکاری الکتریکی با جریان پالسی برای تولید پوشش کروم ازحمام کروم سه بر روی زیر لایه فولادی استفاده شده است. شرایط متغیر در آبکاری، چگالی جریان،زمان آبکاری و زبری سطح در نظر گرفته شد به همین منظورجهت پیداکردن شرایط بهینه آبکاری برای ایجاد پوشش کروم سه با هدف بیشترین ضخامت و یکنواختی از طراحی آزمایش به روش تاگوچی استفاده شد. در ادامه پس از مشخص شدن شرایط بهینه آبکاری با اضافه نمودن ذرات SiC در مقادیر مختلف 5 و 15 گرم برلیتر به حمام حاوی یون کروم سه، پوشش کامپوزیتی کروم ـ کاربید سیلیسیوم برروی سطح ایجاد گردید و رفتارخوردگی پوشش کروم و پوشش کامپوزیتی با درصدهای 5 و 15 گرم برلیتر کاربید سیلیسیوم از طریق تستهای امپدانس خوردگی و تافل مورد مطالعه قرار گرفت.طبق نتایج حاصل از طراحی آزمایش نمونه با چگالی جریان پالسی 10 آمپر بر دسی‌متر مربع، زبری سطح (Ra) 325/0 میکرومتر و زمان آبکاری 60 دقیقه به عنوان نمونه بهینه انتخاب شد که بیشترین ضخامت معادل 40 میکرون را دارابود.در ادامه جهت بررسی رفتار خوردگی پوشش،از نمونه‌ها تستهای تافل و امپدانس الکتروشیمیائی بعمل آمدکه مطابق با نتایج بدست آمده ازتستهای تافل و معادل سازی نتایج امپدانس، سرعت خوردگی در پوشش کامپوزیتی نسبت به پوشش کروم بدون ذرات SiC افزایش یافت همچنین با افزایش درصد SiC در پوشش کامپوزیتی از 5 به 15 نیز سرعت خوردگی افزایش یافت.

* زارع‌پور، مجید - دانشجوی کارشناسی ارشد، مركز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشكده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران صاﺋﺐ نوری، احسان - استادیار، مركز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشكده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
کلمات کلیدی: پوشش‌های کامپوزیتی کروم/کاربید سیلیسیوم،کروم سه ظرفیتی، آبکاری پالسی، طراحی آزمایش،
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات