تعیین دلایل خوردگی و تخریب زود ‌هنگام تیوب‌های كولر هوایی در واحد آیزوماكس

تعیین دلایل خوردگی و تخریب زود ‌هنگام تیوب‌های كولر هوایی در واحد آیزوماكس

تاریخ انتشار: یكشنبه، 4 مهر 1395، 13:33
928

پژوهش حاضر به بررسی علت تخریب زود هنگام تیوب‌های یک کولر هوایی در واحد آیزوماکس یک پالایشگاه نفت می‌پردازد. بدین منظور سه تیوب مختلف ازکولر هوایی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام مشاهدات ظاهری رسوب‌ها و محصولات خوردگی موجود بر سطوح داخلی تیوب‌ها، آنالیزهای XRD و XRF جهت تعیین ماهیت این رسوبات انجام شد. جهت بررسی مورفولوژی حفره‌های ایجاد شده در اثر خوردگی و تعیین عناصر موثر در رشد آنها از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به پروب آنالیز EDS استفاده گردید. نتایج بررسی‌ها نشان داد که رسوب‌های تشکیل شده بر روی تیوب‌ها عمدتا اکسیدی بوده اند. همچنین بررسی‌ها نشان داد دو مكانیزم فعال مختلف، منجر به سوراخ شدن تیوب‌ها شده است. در یكی از تیوب‌ها تجمع رسوب بر روی سطح داخلی و بروز خوردگی زیر رسوبی منجر به وقوع خوردگی موضعی شدید و در نهایت سوراخ شدن آن شده است. عامل اصلی بروز این تخریب وجود اكسیژن بیش از حد مجاز در سیستم به همراه نمك‌های آمونیوم بی‌سولفاید بوده است. در تیوب دیگر، بروز پدیده‌ی خوردگی سایشی ناشی از سرعت زیاد سیال درون تیوب منجر به تخریب تیوب گردیده است.

*احمدی، آذین - مربی پژوهشی، گروه پژوهش خوردگی فلزات، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران نوری دلاور، اکرم - مربی پژوهشی، گروه پژوهش خوردگی فلزات، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران پاشا، امیر - مربی پژوهشی، گروه پژوهش خوردگی فلزات، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران عبیری، حسن - شرکت ملی نفت ایران
کلمات کلیدی: کولرهوایی، آیزوماکس، آمونیوم بی سولفاید، اکسیژن
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات