تاثیر غلظت ذرات Fe2O3 بر خـواص حفاظتـی پوشش کامپوزیتی Ni-Fe2O3 اعمال شده بر سطح فولاد 304

تاثیر غلظت ذرات Fe2O3 بر خـواص حفاظتـی پوشش کامپوزیتی Ni-Fe2O3 اعمال شده بر سطح فولاد 304

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 7 مهر 1395، 08:41
837

در این پژوهش تاثیر غلظت ذرات Fe2O3 بر خواص حفاظتی پوشش کامپوزیتی Ni-Fe2O3 اعمال شده بر فولاد 304 مورد ارزیابی قرار گرفت. پوشش‌دهی با روش آبکاری الکتریکی درحمام بدون افزودنی و حمام حاوی غلظت‌های مختلف ذرات Fe2O3 انجام شد. مورفولوژی و ساختار سطحی با تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز خطی عنصری (EDS) و آنالیز الگوی پراش Xش(XRD) مورد بررسی قرار گرفت. رفتار خوردگی با اندازه‌گیری تغییرات پتانسیل خوردگی بر حسب زمان غوطه‌وری و آزمایش امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. نتایج نشان داد که در 8/4=pH و دانسیته جریان اعمالی mA.cm-2 20 بیشترین مقدار رسوب ذرات در غلظت ذرات 20 گرم بر لیتر حاصل شد. هم‌چنین نتایج میکروسختی و رفتار خوردگی پوشش‌های اعمال شده نشان داد که توزیع یکنواخت ذرات فاز دوم در زمینه تاثیر بسزایی در بهبود خواص سطحی و حفاظتی پوشش دارد. اعمال پوشش نیکل مقاومت به خوردگی فولاد را بیش از دو برابر افزایش داد. افزودن ذرات Fe2O3 به ترکیب حمام آبکاری افزایش مقاومت به خوردگی پوشش نیکل را افزایش داد و بیشترین مقاومت به خوردگی را پوشش ایجاد شده در حمام حاوی g.lit-1 15 اکسید آهن ارائه داد که تقریبا 5 برابر مقاومت به خوردگی فولاد بدون پوشش است.

*ثابت بکتی، کاظم - کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تهران عبایی، محسن - کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان زندرحیمی، مرتضی - استاد بخش مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کلمات کلیدی: فولاد 304؛ آبکاری الکتریکی؛ پوشش کامپوزیتی؛Ni-Fe2O3؛ Fe2O3؛ خواص حفاظتی.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات