بررسی پوشش‌های چندمرحله ای اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمائی بر روی تیتانیوم برای کاربردهای پزشکی

بررسی پوشش‌های چندمرحله ای اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمائی بر روی تیتانیوم برای کاربردهای پزشکی

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 14 مهر 1395، 19:07
1666

در این مطالعه تأثیر تعداد مراحل پوشش دهی بر مورفولوژی و خواص پوشش ایجادشده بر روی تیتانیم خالص تجاری توسط روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی با جریان DC موردمطالعه قرار گرفت. پوشش دهی به‌صورت دومرحله‌ای و در دو الکترولیت سیلیکاتی و کلسیم فسفاتی انجام گرفت. تأثیر مرحله دوم پوشش دهی بر مورفولوژی و ترکیب شیمیایی، فازهای موجود در پوشش و مقاومت به خوردگی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به آنالیز عنصری (EDS)، پراش اشعه ایکس (XRD) و آزمون پلاریزاسیون خطی بررسی شد. در پوشش دومرحله‌ای سیلیکاتی-کلسیم فسفاتی، با توجه به کم بودن ضخامت لایه سیلیکاتی و بیشتر شدن تبادل الکترون از زیرلایه، ولتاژ اعمالی در مرحله دوم کمتر بوده و منجر به کوچک‌تر شدن حفرات در نهایت بهبود خواص خوردگی پوشش نسبت به حالت تک‌مرحله‌ای می‌گردد، در حالی که در پوشش دومرحله‌ای کلسیم فسفاتی -سیلیکاتی به دلیل ضخامت بالای لایه کلسیم فسفاتی و به‌کارگیری ولتاژ بالاتر در مرحله دوم، حفرات درشت‌تر شده و مقاومت به خوردگی پوشش کاهش یافته است.

* قربانی، محمد - استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف احمدنیا، سمیرا - پژوهشگر پسادکتری، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف علی‌اصغری، سپیده - استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
کلمات کلیدی: اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی، دومرحله‌ای، تیتانیم، مقاومت به خوردگی، پوشش زیست‌سازگار
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات