تاثیر نانوذرات سریم اکسید بر روی خواص پوشش‌های اپوکسی اصلاح شده با پلی سولفاید

تاثیر نانوذرات سریم اکسید بر روی خواص پوشش‌های اپوکسی اصلاح شده با پلی سولفاید

تاریخ انتشار: یكشنبه، 25 مهر 1395، 10:10
2393

چکیده در این تحقیق به‌منظور بهبود چقرمگی و خواص مقاومت به خوردگی رزین اپوکسی، پلی سولفاید و نانو سریم به اپوکسی افزوده شد. برای این هدف، پلی سولفاید در درصدهای مختلف وزنی (25-5 درصد وزنی) با رزین اپوکسی مخلوط شد. پس از اعمال پوشش روی ورق‌های فولاد، مقاومت خوردگی و چقرمگی نمونه‌های پوشش داده‌شده به ترتیب توسط آزمایش‌های EIS و جامی شدن بررسی گردید. نتایج نشان داد که افزایش 10 درصد وزنی پلی سولفاید به اپوکسی منجر به بیشترین مقاومت به خوردگی و چقرمگی (کاهش 2/22% در |log |z در کمترین فرکانس) می‌شود. هم‌چنین با افزودن غلظت‌های مختلف (5/0 تا 6 درصد وزنی) CeO2 با اندازه نانو به ترکیب اپوکسی/ پلی سولفاید، خواص ضد خوردگی و چسبندگی پوشش‌ها به ترتیب توسط آزمایش‌های EIS، پاشش نمک و کندگی چسبندگی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که درصد کم غلظت (حدود 1 درصد وزنی) نانو CeO2 بهترین خواص چسبندگی و ضد خوردگی را نتیجه می دهد. از طرف دیگر، حضور مقادیر بیشتر سریا نتیجه عکس داد. نتایـج آزمـون میکروسکوپـی الکترونـی نشـر میدانی (FESEM) نشان داده که توزیع نانو CeO2 در زمینه کاملا یکنواخت بوده است.

* داودی، فریده - دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بازرسی فنی شیشه ساز، محمدرضا - دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، استاد دانشگاه صنعت نفت زارعی، داود - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، استادیار دانشکده فنی و مهندسی پلیمر دانایی، ایمان - دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، دانشیار دانشگاه صنعت نفت
کلمات کلیدی: اپوکسی، پلی سولفاید، پوشش، چقرمگی، مقاومت به خوردگی، نانو CeO2، چسبندگی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات