بررسی خواص ترشوندگی و پایداری طولانی مدت پوشش فوق آبگریز ایجاد شده توسط روش دومرحله‌ای بر روی تیتانیم

بررسی خواص ترشوندگی و پایداری طولانی مدت پوشش فوق آبگریز ایجاد شده توسط روش دومرحله‌ای بر روی تیتانیم

تاریخ انتشار: جمعه، 24 دی 1395، 17:09
531

در این تحقیق از روشی دو مرحله‌ای برای ساخت سطح فوق آبگریز با خاصیت مقاومت به خوردگی بسیار بالا و همچنین پایداری شیمیایی بالا بر روی تیتانیم خالص استفاده شد. سطح تیتانیم در ابتدا شات‌پین شده و در مرحله بعد تحت روش اچ کردن شیمیایی و متعاقبا عملیات اصلاح با متیل تری کلروسیلان که کم کننده انرژی سطحی می‌باشد، قرار گرفت. و تاثیر عملیات شات پین کردن بر روی ترشوندگی، مقاومت به خوردگی و پایداری شیمیایی طولانی مدت نمونه‌های ایجاد شده مطالعه گردید. نتایج نشان دهنده ساختار شبکه‌ای الیافی شکل در مقیاس نانومتری می‌باشد، که با گروه‌های عاملی ماده متیل تری‌کلروسیلانی در سطح تیتانیم پیوند شیمیایی داده است. مقاومت به خوردگی سطوح سوپرهیدروفوب ایجاد شده با استفاده از آزمون غوطه‌وری، پلاریزاسیون پتانشیوداینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در محلول 3.5wt% NaCl مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین پایداری شیمیایی سطوح ایجاد شده با غوطه وری در محلول 3.5wt% NaCl مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دهنده بالاترین زاویه تماس159º± 2 برای نمونه‌هایی که شات پین شده بود. نتایج آزمون‌های خوردگی نیز نشان دهنده مقاومت به خوردگی بسیار بالای سطوح سوپرهیدروفوب شده که قبلا شات پین شده بودند، می‌باشد. همچنین سطح با مقاومت به خوردگی بالا دارای بالاترین زاویه تماس قطره و بالاترین پایداری شیمیایی در محیط خورنده بود.

* علی‌اف خضرایی، محمود - استادیار، گروه خوردگی و حفاظت مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس عباسی، سمیه - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس براتی دربند، قاسم - دانشجوی دکتری تخصصی، خوردگی و حفاظت مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس صبور روح اقدم، علیرضا - دانشیار، گروه خوردگی و حفاظت مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
کلمات کلیدی: مقاومت به خوردگی، پوشش فوق آبگریز، شات پین کردن، پایداری طولانی مدت، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی