بررسی تاثیر دمای زیرلایه بر رفتار ساختاری، چسبندگی و خوردگی پوشش HA/ZrN بر روی آلیاژ منیزیم AZ91 ایجاد شده به روش کندوپاش پرتو یونی

بررسی تاثیر دمای زیرلایه بر رفتار ساختاری، چسبندگی و خوردگی پوشش HA/ZrN بر روی آلیاژ منیزیم AZ91 ایجاد شده به روش کندوپاش پرتو یونی

تاریخ انتشار: جمعه، 1 بهمن 1395، 15:26
502

در این تحقیق سعی گردید با استفاده از روش کندوپاش پرتو یونی، پوشش بهینه ZrN با ضخامت μm 1 در دمای °C 400 بر روی زیرلایه‌ AZ91 ایجاد و سپس پوشش HA در زمان ثابت 360 دقیقه در دماهای 150، 200، 250، 300، °C350 بر روی آن لایه نشانی گردد. نتایج حاصل از پروفایلومتری و بررسی چسبندگی لایه‌های HA/ZrN به زیرلایه به روش نفوذ فرورونده دستگاه سختی‌سنج نشان داد که، از دمای 150 تا °C300 ضخامت از µm1/8 به µm3/3 کاهش و نسبت dp/dr از 07/0 به kg/μm2/0 افزایش می‌یابد. نتایج حاصل از تحلیل الگوی پراش پرتو ایکس به روش ویلیامسون - هال نشان داد که با افزایش دمای لایه نشانی تا °C300 رشد دانه روند صعودی دارد و اندازه دانه به µm36/0 می‌رسد ولی با افزایش دما تا °C350 به µm12/0 کاهش می‌یابد. بررسی رفتار خوردگی نمونه‌ها به روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نشان داد که پتانسیل خوردگی کلیه نمونه‌ها بسیار نزدیک به زیرلایه AZ91 یعنی حدود Volt vs. SCE54/1 و دانسیته جریان خوردگی در نمونه لایه‌نشانی شده در دمای °C300 کمترین مقدار یعنی حدود μA/cm233/0 می‌باشد.

* کیاحسینی، سید رحیم - دانشکده فنی و مهندسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران مجتهدزاده لاریجانی، مجید - پژوهشکده کاربرد پرتوها، مرکز تحقیقات علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران افشار، عبداله - استاد، دانشكده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران یوسف‌پور، مردعلی - دانشكده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
کلمات کلیدی: بیومواد، چسبندگی، فرار ذرات، پتانسیل خوردگی، جریان خوردگی