بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های پلاسمایی Cr2O3 و Cr2O3-20YSZ در محیط NaCl%5/3 با/بدون نشت‌بند

بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های پلاسمایی Cr2O3 و Cr2O3-20YSZ در محیط NaCl%5/3 با/بدون نشت‌بند

تاریخ انتشار: جمعه، 14 اردیبهشت 1397، 20:15
1349

در این پژوهش تولید پوشش‌های (C) Cr2O3 و (CZ) Cr2O3-20YSZ از طریق آسیاکاری پودرهای اولیه به مدت 5 ساعت، مخلوط کردن پودرهای آسیاشده به نسبت‌های مشخص و متعاقباً پاشش پلاسمایی اتمسفری پودرهای آگلومره شده بر سطح زیرلایه فولادی 304L انجام گرفت. عملکرد خوردگی پوشش‌ها بدون/با رزین اپوکسی توسط آزمایش‌های غوطه‌وری و الکتروشیمیایی (پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی) در محلول NaCl ٪5/3 ارزیابی شدند. نتایج بررسی تصاویر میکروسکوپی از ریزساختار پوشش‌ها نشان داد که با افزودن ذرات YSZ به پوشش Cr2O3، درصد تخلخل از 7/8 به 2/10 افزایش میزان پهن شوندگی اسپلت‌ها کاهش یافت. نتایج حاصل از آزمون‌های الکتروشیمیایی نشان داد که پوشش‌های اکسید کروم خالص با توجه به ساختار متراکم‌تر در مقایسه با پوشش‌های کامپوزیتی، مقاومت به خوردگی بالاتری داشتند. نشت‌بندی پوشش‌ها با رزین اپوکسی با محدود کردن دسترسی الکترولیت به سطح زیرلایه به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای موجب بهبود مقاومت به خوردگی (ohm.cm2) پوشش‌های C و CZ به ترتیب از 191 و 379 به 23189 و 77916 گردید.

* هاشمی، سیدمهدی - کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران پروین، نادر - دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران والفی، ضیاء - استادیار، دانشکده مواد فلزی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت، آسیاکاری، Cr2O3، YSZ، پاشش پلاسمایی، خوردگی، EIS، نشت‌بندی.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات