بررسی مقاومت به خوردگی فولاد ضد زنگ فریتی AISI 430 پوشش داده شده با آلومینیوم و تیتانیوم و آلومینیوم-تیتانیوم در محیط NaCl 5/3%

بررسی مقاومت به خوردگی فولاد ضد زنگ فریتی AISI 430 پوشش داده شده با آلومینیوم و تیتانیوم و آلومینیوم-تیتانیوم در محیط NaCl 5/3%

تاریخ انتشار: سه شنبه، 29 خرداد 1397، 08:35
1104

در این پژوهش رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن فریتی AISI 430 در حضور پوشش‌های نفوذی Al، Ti و رسوب همزمان Al و Ti در محیط دریایی شبیه سازی شده ( NaCl%5/3) مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی میکروساختار و فازهای پوشش‌ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده شد. به منظور بررسی رفتار خوردگی پوشش‌ها از دو آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در محلول آبیNaCl % 5/3 استفاده شد. نتایج حاصل از پلاریزاسیون الکتروشیمیایی نشان داد که رسوب همزمان Al-Ti مقاومت به خوردگی بهتری ( μA.cm-24-10×4.55) نسبت به پوشش‌های Al( μA.cm-23.21) و Ti ( μA.cm-22-10×3.6) دارد. همچنین نتایج حاصل از امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که پوشش همزمان Al و Ti بیشترین مقاومت انتقال بار لایه دوگانه الکتریکی را نسبت به پوشش Al و Ti دارد.

* محمودی صالح‌آباد، محمد - کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران زند رحیمی، مرتضی - استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه شهیدباهنر، کرمان، ایران ابراهیمی‌فر، هادی - استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
کلمات کلیدی: خوردگی، آلومینیوم، تیتانیوم، پلاریزاسیون، امپدانس الکتروشیمیایی.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات