تاثیر پارامترهای فرآیندی بر رفتار مقاومت به خوردگی و ریزساختار پوشش تبدیلی وانادیوم بر روی آلیاژ 2024 آلومینیم

تاثیر پارامترهای فرآیندی بر رفتار مقاومت به خوردگی و ریزساختار پوشش تبدیلی وانادیوم بر روی آلیاژ 2024 آلومینیم

تاریخ انتشار: دوشنبه، 18 تیر 1397، 23:27
1098

در این پژوهش، پوشش تبدیلی برپایه ی وانادیوم بر روی زمینه آلیاژ آلومینیوم 2024 اعمال گردید. تاثیر مهم ترین پارامترهای فرآیندی از جمله pH (3،3.5، 4، 5، 6، 7)، زمان غوطه وری (10، 20,15، 25، 30 دقیقه)، غلظت نمک سدیم وانادات (5، 7.5، 10گرم بر لیتر) و دمای محلول پوشش دهی (15، 25، 35، 45 درجه سانتی گراد) بر رفتار مقاومت به خوردگی و ریخت شناسی پوشش حاصل ارزیابی شد. نتایج حاصل از آزمون‌های پلاریزاسیون جریان مستقیم (DC) و طیف سنجی امپدانس الکتروشمیایی (EIS) نشان داد که نمونه ی پوشش شده درغلظت 10 گرم بر لیتر از نمک سدیم وانادات، pH برابر 4، زمان غوطه وری 25 دقیقه و در دمای محیط بالاترین میزان مقاومت به خوردگی را دارد. این میزان از مقاومت در برابر خوردگی (جریان خوردگی 0.13 میکروآمپر بر سانتی مترمربع و سرعت خودگی 0.001 میلی متر در یک سال)، نسبت به عملکرد آلومینیوم بدون پوشش تبدیلی که دارای جریان خوردگی 2.28 میکروآمپر بر سانتی مترمربع و سرعت خوردگی 0.026 میلی متر در یک سال است، بهتر می باشد. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تشکیل پوشش تبدیلی یکنواخت وانادیوم را بر روی سطح آلومینیوم 2024 نشان داد. براساس نتایج طیف‌سنجی پراکنش انرژی اشعه ی ایکس (EDX ) پوشش حاصل در شرایط بهینه ی پوشش دهی حاوی تقریبا 3 درصد وزنی عنصر وانادیوم است.

* سرابی، علی اصغر - دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران ممی زاده جانقور، لیلا - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران محمدخواه صومعه سرایی، ساحل - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
کلمات کلیدی: خوردگی، پوشش تبدیلی وانادیوم، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون جریان مستقیم، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی پراکنش انرژی اشعه ی ایکس، آلومینیوم 2024.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات