بررسی خواص ضد خوردگی و چسبندگی پوشش تبدیلی چندكاتیونی نوین اعمال شده بر روی زمینه فولادی

بررسی خواص ضد خوردگی و چسبندگی پوشش تبدیلی چندكاتیونی نوین اعمال شده بر روی زمینه فولادی

تاریخ انتشار: جمعه، 5 مرداد 1397، 18:58
1809

پوشش‌های تبدیلی یكی از روش‌های موثر جهت بهبود چسبندگی پوشش‌های آلی به سطح فلزات و در نهایت افزایش مقاومت در برابر خوردگی كل سیستم می‌باشند. در پژوهش حاضر، یك پوشش تبدیلی چند كاتیونی تشكیل‌شده از منابعی مانند هگزافلوئوروتیتانیك اسید، سدیم مولیبدات، فیتیك اسید و نیكل سولفات مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون‌های طیف سنجی امپدانس الكتروشیمیایی و پلاریزاسیون نشان داد كه در حضور سدیم مولیبدات پوشش تبدیلی تشكیل‌شده مقاومت پلاریزاسیون بالایی ندارد و دلیل این امر توسط آزمون میكروسكوپ الكترونی روبشی بررسی شد و تصاویر نشان دادند كه در حضور سدیم مولیبدات میكروترك‌های زیادی بر روی سطح نمایان هستند. بعد از بهینه‌سازی پوشش تبدیلی چند كاتیونی، پوشش اپوكسی بر روی سطح فولاد بدون آماده‌سازی و فولاد آماده‌سازی شده با پوشش تبدیلی چند كاتیونی اعمال شد. نتایج آزمون‌ چسبندگی و مه نمكی نشان دادند كه پوشش تبدیلی چند كاتیونی باعث افزایش چسبندگی اپوكسی به سطح فولاد و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر خوردگی كل سیستم شده است.

* سرابی، علی‌اصغر - دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران عیوض محمدلو، حسین - استادیار، گروه رنگ و روکش‌های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران پناهی، بیتا - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
کلمات کلیدی: پوشش تبدیلی، چسبندگی، خوردگی، امپدانس، پلاریزاسیون، FE-SEM
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات