تاثیر دانسیته جریان پوشش دهی بر میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش  Mn-Co-CeO2بر روی سطح فولادAISI 430

تاثیر دانسیته جریان پوشش دهی بر میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش Mn-Co-CeO2بر روی سطح فولادAISI 430

تاریخ انتشار: یكشنبه، 15 دی 1398، 17:13
733

فولاد زنگ نزن فریتی AISI 430 به عنوان اتصال دهنده در پیل‌های سوختی اكسید جامد استفاده می‌شود. به منظور بهبود مقاومت به خوردگی این فولاد در شرایط کاری پیل‌های سوختی اکسید جامد می‌توان از یك لایه پوشش محافظ و رسانا بر روی اتصال دهنده‌ها استفاده كرد. در این تحقیق فولاد زنگ نزن فریتی AISI 430 تحت دانسیته جریان‌های متفاوت (400، 500، 600 و mA/cm2700) توسط آبکاری الکتریکی با منگنز، کبالت و اکسید سریم پوشش داده شد. نمونه‌های پوشش دار توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) همراه با طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور بررسی رفتار خوردگی پوشش‌ها از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی در محلول آبی NaCl %5/3 استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش شدت جریان پوشش یکنواخت تر شد. نتایج حاصل از پلاریزاسیون الکتروشیمیایی نشان داد پوشش ایجاد شده در دانسیته جریان mA/cm2 600 مقاومت به خوردگی بهتری (0.186μA.cm-2) نسبت به پوشش‌های ایجاد شده در دانسیته جریان 400 (2.06μA.cm-2)، 500 (1.767μA.cm-2) و 700 (1.02μA.cm-2) دارد. همچنین نتایج حاصل از امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد ظرفیت پوشش ایجاد شده در دانسیته جریان mA/cm2 600 (1.47E-4 Ω-1cm-2Sn) نسبت به پوشش‌های ایجاد شده در دانسیته جریان 400 (2.5E-4 Ω-1cm-2Sn)، 500 (1.6E-4 Ω-1cm-2Sn) و 700 (2.1E-4 Ω-1cm-2Sn) کمتر است که نشان دهنده مقاومت به خوردگی بهتر پوشش ایجاد شده در دانسیته جریان mA/cm2 600 است.

علی موسوی، هادی ابراهیمی فر و* و فرهاد محسنی فر
کلمات کلیدی: میکروساختار،پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، امپدانس الکتروشیمیایی، دانسیته جریان، فولاد زنگ نزن فریتی AISI 430، پوشش Mn-Co-CeO2.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات