ارزیابی رفتار بازدارندگی خوردگی نانوكامپوزیت پلی‌آنیلین - شبكه آلی فلزی (PAni-MOF) بر روی ‌كربن استیل در محیط هیدروکلریک اسید

ارزیابی رفتار بازدارندگی خوردگی نانوكامپوزیت پلی‌آنیلین - شبكه آلی فلزی (PAni-MOF) بر روی ‌كربن استیل در محیط هیدروکلریک اسید

تاریخ انتشار: یكشنبه، 15 دی 1398، 17:06
655

نانوكامپوزیت بر پایه‌ی پلی‌آنیلین- شبكه آلی فلزی (PAni-MOF) به روش پیمانه‌ای و در فشار اتمسفری تهیه شد. بررسی ساختار شیمیایی و مورفولوژی نمونه‌های سنتز شده به كمك روش‌های طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR) و تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) انجام شد. نانوكامپوزیت سنتز شده به مقدار 0.1 گرم بر لیتر به محلول نیم مولار هیدروکلریک اسید افزوده شد و میزان خوردگی كربن استیل غوطه‌ور در محلول حاصل با استفاده از روش‌های پلاریزاسیون پتانسیو دینامیك و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی(EIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون‌های الكتروشیمیایی نشان داد كه نانوكامپوزیت PAni-MOF به دلیل خواص ضد خوردگی پلی‌آنیلین و خواص سدكنندگی MOF دارای عملكرد مناسب بوده و استفاده از آن باعث افزایش مقاومت به خوردگی فولاد در محیط هیدروکلریک اسید به میزان 75 درصد شده است. روند تغییرات پتانسیل مدار باز تأییدی بود بر مکانیسم عملكرد آندیك نانو كامپوزیت و تحلیل داده‌های نویز جزیان الكتروشیمیایی نیز نمایانگر كاهش احتمال بروز خوردگی موضعی در حضور این نانو كامپوزیت بود.

اسمعیل اکبری نژاد1 ، فرشته رضایی1، بهرام حسینی منجزی2
کلمات کلیدی: شبكه آلی فلزی(MOF)، نانو كامپوزیت، پلی‌آنیلین، فولاد كربنی، بازدارنده، هیدروکلریک اسید
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات