رفتار خوردگی آلیاژ منیزیم پوشش داده شده با پلی‌پیرول حاوی فلوراید دوپ شده  در پلی اتیلن گلایکل

رفتار خوردگی آلیاژ منیزیم پوشش داده شده با پلی‌پیرول حاوی فلوراید دوپ شده در پلی اتیلن گلایکل

تاریخ انتشار: دوشنبه، 31 شهریور 1399، 13:21
1462

در این پژوهش، پوشش‌های پلی پیرول اصلاح شده با آمونیوم بی فلورید دوپ شده در پلی‌اتیلن گلایکل (پلی‌پیرول دوپ شده) بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای، پوشش داده شد. نتایج تشدید مغناطیسی هسته‌ای نشان دادند که دوپینگ فلورید در مولکول گلایکل رخ داده است. عملکرد خوردگی پوشش‌ها به وسیله طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتانیسودینامیک در محلول 05/0 مولار سدیم کلرید مورد ارزیابی قرار گرفت. چگالی جریان خوردگی پوشش پلی‌پیرول اصلاح شده (پلی‌پیرول دوپ شده) حدود µA.cm-2 5 بود که 5 برابر کمتر از پوشش حاوی پلی‌اتیلن گلایکل و فلوراید مجزا بود. مشاهدات انجام شده مشخص نموند که پوشش‌های پلی پیرول اصلاح شده شده دارای بیشترین مقاومت در برابر خوردگی ناشی از هم‌افزایی فلوراید و پلی‌اتیلن گلایکل هستند. مقاومت انتقال بار (Rdl) پوشش پلی‌پیرول حاوی فلوراید و پلی‌اتیلن گلایکل و پوشش پلی پیرول حاوی پلی‌اتیلن گلایکل دوپ شده با آمونیوم بی فلوراید به ترتیب برابر با 5950 و.cm2Ω 10050 به دست آمد که به ترتیب حدود 5/2 و 5/4 برابر بیشتر از مقاومت انتقال بار پوشش پلی‌پیرول با مقاومت انتقال بار.cm2Ω 2250 بود.

* توکلی شوشتری، محمدرضا - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. یگانه، مهدی - گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. حسینی مرتضوی، سید حسین - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. صارمی، محسن - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
کلمات کلیدی: پوشش پلی‌پیرول، آلیاژ منیزیم AZ31، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، پلی اتیلن گلایکل، آمونیوم بی فلوراید
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات