بررسی اثر دمای عملیات حرارتی آنیل میان بحرانی بر ریزساختار و خواص خوردگی فولاد دوفازی

بررسی اثر دمای عملیات حرارتی آنیل میان بحرانی بر ریزساختار و خواص خوردگی فولاد دوفازی

تاریخ انتشار: جمعه، 4 تیر 1400، 12:38
771

فولادهای دوفازی کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارند. با بررسی خواص مختلف این فولادها از قبیل خواص مکانیکی و خواص الکتروشیمیایی، میتوان کاربردهای جدیدی در استفاده از این نوع فولادها، متصور بود. هرچند خواص مکانیکی این فولادها در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است ولی خواص خوردگی این فولادها، نیاز به تحقیقات گسترده‌تری دارد. در این تحقیق، با استفاده از عملیات حرارتی میان بحرانی، به بررسی تأثیر دمای عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص خوردگی فولادهای دوفازی پرداخته شده است. به این منظور، با استفاده از دو روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، خواص خوردگی نمونه‌های عملیات حرارتی شده در دماهای 740، 770 و 800 درجه سانتیگراد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فاز مارتنزیت تأثیر دوگانه ای بر رفتار خوردگی فولاد دارد. از یك طرف بدلیل مقاومت به خوردگی بیشتر فاز مارتنزیت نسبت به فاز فریت،‌ حضور مارتنزیت سبب افزایش مقاومت به خوردگی فولاد می شود و از طرف دیگر، به سبب اختلاف پتانسیل بین دو فاز مارتنزیت و فریت و ایجاد كوپل گالوانیك، سبب كاهش مقاومت به خوردگی آن می شود. بیشترین مقاومت به خوردگی مربوط به نمونه عملیات حرارتی شده در دمای 770 درجه سانتیگراد می‌باشد و با افزایش دما به 800 درجه سانتیگراد، به دلیل افزایش درصد مارتنزیت و تشدید كوپل گالوانیك بین فاز مارتنزیت (كاتد) و فاز فریت (آند)، مقاومت به خوردگی نمونه کاهش می‌یابد.

*حسن‌نژاد، حسین - استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراك، ایران لاجوردی، سید احمد - استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران نوری، اشكان - استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراك، ایران
کلمات کلیدی: فولاد دوفازی، عملیات حرارتی میان بحرانی، خوردگی، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS).
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات